print

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
  • Funkcia:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa
  • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: Gaudeámus
Telefón: 048 446 7246Email: Viera.Simonova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok13:00 - 16:00
Utorok-
Streda-
Štvrtok14:00 - 16:00
Piatok-

Profesijná charakteristika

 

2007 – 2013

Phd. v programe Tektonika. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15  Bratislava.

Termín ukončenia – 27.11.2013. Vedecká práca v odbore tektonika, štúdium domácej a zahraničnej literatúry, pedagogická činnosť, terénna práca, práca s počítačom: spracovanie dát, tvorba  databázy, príprava článkov, abstraktov a prezentácií, príprava obrázkov v grafických editoroch.

Téma dizertačnej práce: „Tektonické postavenie manínskej jednotky vo vzťahu k jednotkám fatrika a bradlového pásma“

 

2005 – 2007        

Mgr. v programe Všeobecná geológia a tektonika. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15  Bratislava.

Termín ukončenia – 21.5.2007. Hlavné geologické predmety: regionálna geológia; štruktúrna geológia a tektonika.

Téma diplomovej práce: „Tektonický vývoj krížňanského príkrovu v Strážovských vrchoch (oblasť Strážov – Čičmany)


2002 – 2005        

Bc. v programe Geológia. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15  Bratislava.

Termín ukončenia – 29.6.2005. Hlavné geologické predmety: všeobecná geológia; paleontológia; štruktúrna geológia; sedimentológia; stratigrafia; mineralógia. Povinné predmety: matematika;  fyzika; chémia; informatika; angličtina.

Téma bakalárskej práce: „Krížňanský príkrov v stavbe Západných Karpát“

 

1998 – 2001        

Bc. v programe Technická mineralógia – gemológia. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,

Fakulta prírodných vied, Tr. Andreja Hlinku1, 949 74  Nitra.

Termín ukončenia – 28.8.2001. Hlavné geologické predmety: gemológia; technická mineralógia; kryštalografia; znalectvo a posudzovanie; drahé kamene; šperkové kamene; ozdobné a dekoračné  kamene; petrológia. Povinné predmety: matematika; fyzika; chémia; informatika; angličtina; dejiny umenia; biznis, ekonomika a manažment.

Téma bakalárskej práce: „Diagnostické metódy. Určovanie nepriehľadných drahokamov podľa farby“ 

 

PUBLIKÁCIE

 

ADN   Pulišová Z., Soták J. & Šimonová V., 2018: „Multi-phase development of the faults and joints in the Súľov Conglomerates (Súľovské vrchy Mts., Slovakia): Implications for paleostress history.“ Mineralia Slovaca, 50, 2: 137-148.

 

ADD   Spišiak J., Vetráková L., Chew D., Ferenc Š., Mikuš T., Šimonová V. & Bačík P., 2018: „Petrology and dating of the Permian lamprophyres from the Mala Fatra Mts. (Western Carpathians, Slovakia).“ Geologica Carpathica, 69, 5: 453-466.

 

ADD   Plašienka D., Šimonová V. & Bučová J., 2018: „Nucleation and amplification of doubly-plunging anticlines: the Butkov pericline case study (Manín Unit, Western Carpathians).“ Geologica Carpathica, 69, 4: 365-381.

 

ADD   Soták J., Pulišová Z., Plašienka D. & Šimonová V., 2017: „Stratigraphic and tectonic control of deep-water scarp accumulation in Paleogene synorogenic basins: a case study of the Súľov Conglomerates (Middle Váh Valley, Western Carpathians).“ Geologica Carpathica, 68, 5: 403-418.

 

ADC   Šimonová V. & Plašienka D., 2017: „Stepwise clockwise rotation of the Cenozoic stress field in the Western Carpathians as revealed by kinematic analysis of minor faults in the Manín Unit (western Slovakia).” Geological Quarterly, 61, 1, 2017.

 

ADM   Spišiak J., Vozárová A., Vozár J., Ferenc Š., Mikuš T. & Šimonová V., 2017: „Fe3+ rich katoite from Permian basalts (Hronicum, Western Carpathians, Slovakia): composition and origin.“ Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 12, 1:

 

ADC   Ferenc Š., Uher P., Spišiak J. & Šimonová V.: „Chromium- and nickel-rich micas and associated minerals in listvenite from the Muránska Zdychava, Slovakia: products of hydrothermal metasomatic transformation of ultrabasic rock. “ Journal of Geosciences, 61, 3: 239-254.

 

AAB   Michalík, J., Boorová, D., Golej, M., Halásová, E., Hort, P., Ledvák, P., Lintnerová, O., Měchová, L., Šimo, V., Šimonová, V., Reháková, D., Schlögl, J., Skupien, P., Smrečková, M., Soták, J., Vašíček, Z., Záhradníková, B., 2013: „Vrch Butkov – Kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života.“ Vydavateľstvo Veda, Bratislava. ISBN 978-80-224-1287-2.

 

ADF   Šimonová V. & Plašienka D., 2011: „Kinematická a paleonapäťová analýza zlomov v butkovskom lome (manínska jednotka, Západné Karpaty).“ Acta Geologica Slovaca, 3, 1, 2011. (http://geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/articles/abstract.php?path=simonova_plasienka&vol=3&iss=1)

 

KONFERENCIE A PUBLIKOVANÉ ABSTRAKTY

 

 

11th ESSEWECA Conference; Bratislava, Slovensko – 29.- 30. 11. 2018.

Plašienka D., Šimonová V. & Bučová J., 2018: Morphology and development of macroscopic brachyanticlines of the Manín Unit (Periklippen zone, western Slovakia) – poster. Abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie a na:

http://esseweca.geopaleo.sk/ESSEWECA2018%20abstract%20book.pdf

 

Sustainability and production systems - slovensko-čínska vedecká konferencia, Banská Bystrica, 06. 06. 2017.

Spišiak J., Šimonová V. & Kanianska R., 2017: Geogenic factors in soil forming processes affecting soil productivity. Acta Universitatis Matthiae Belii: séria Environmentálne manažérstvo, 19, 1: s. 69.

 

Študentská vedecká konferencia 2017 – 26.04.2017

Filipková S. & Šimonová V., 2017: Charakteristika melafýrov malužinskej série. Článok publikovaný v zborníku z konferencie na:

http://konferencie.ukf.sk/public/conferences/10/2017/SVK2017_ZBORNIK.pdf

 

15. predvianočný seminár SGS – 08.12.2016.

Plašienka D., Bučová J. & Šimonová V., 2016: Geometria, založenie a rast butkovskej brachyantiklinály (manínska jednotka). Abstrakt publikovaný v časopise Mente et Malleo na: http://www.geologickaspolocnost.sk/mem/files/MeM_1_2017.pdf

 

10th ESSEWECA Conference; Bratislava, Slovensko – 01.- 02. 12. 2016.

Šimonová V., 2016:Paleostress evolution of the Manín Unit in western Slovakia: reconstruction based on kinematic analysis of multiple fault structures – poster. Abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie a na: http://esseweca.geoklub.sk/abstracts/Simonova_ESSEWECA_abstract2.pdf

Pulišová Z., Soták J. & Šimonová V., 2016: New structural and stratigraphic data from the Súľov conglomerates  (Middle Váh Valley, Slovakia) – poster. Abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie a na: http://esseweca.geoklub.sk/abstracts/Pulisova_ESSEWECA_abstract.pdf

 

14th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG); Predná Hora, Slovensko – 28.04.-01.05.2016.

Pulišová Z., Šimonová V., Soták J. & Šurka J., 2016: „Paleostress analysis and new stratigraphic data from Súľov conglomerates (Middle Váh Valley, Slovakia)“ – poster. Abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie.

 

14. predvianočný seminár SGS – 10.12.2015.

Pulišová Z., Šimonová V., Soták J. & Šurka J., 2015: Paleonapäťová analýza a litostratigrafia súľovského paleogénu (Súľovské skaly) – poster. (AFH). Abstrakt publikovaný v časopise Mente et Malleo na: http://www.mem.geologickaspolocnost.sk/files/MEM-01-2016.pdf

 

13th Meeting of the Central European Tectonic Group (CETeG) & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS); Kadaň, Czech Republic – 22.-25.04.2015

Plašienka D., Bučová J., Soták J. & Šimonová V., 2015: Tectonics of the Carpathian Klippen Belt in the Middle Váh River Valley (western Slovakia). Abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie a na: http://petrol.natur.cuni.cz/ceteg/sites/default/files/images/pdf/abstract-volume-CETEG2015_online.pdf

 

11th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 18th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS); Várgesztes, Hungary – 24.-27.4.2013.

Plašienka D., Bučová J. & Šimonová V., 2013: „Development of Gosau-type basins in the Manín-Klape Periklippen Belt (Western Slovakia).“ Abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie.

 

XII. International Geological Conference of PhD. Students and Young Scientists; Kamienica, Poland – 28.04. – 30.04.2011.

Šimonová V. 2011: „Paleostress reconstruction based on kinematic analysis of multiple fault structures of selected localities in the Manin unit in western Slovakia” – prezentácia. Abstrakt publikovaný v časopise Mineralia Slovaca 43/2/2011 (Geovestník, str. 185-186).

 

9. predvianočný seminár SGS – 09.12.2010.

Šimonová V. & Plašienka D., 2010: „Paleonapäťová rekonštrukcia založená na kinematickej analýze zlomových štruktúr na vybraných lokalitách v manínskej jednotke“ – poster. Abstrakt publikovaný v časopise Mineralia Slovaca 42/4/2010 (Geovestník, str. 499).

 

XI. International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists; Svätý Jur, Slovakia – 28.04. – 02.05.2010.

Bučová J., Šimonová V. & Plašienka D., 2010: „Paleostress reconstruction based on kinematic analysis of multiple fault structures of selected localities in the Pieniny Klippen Belt in western Slovakia” – prezentácia. Abstrakt publikovaný v časopise Mineralia Slovaca 43/1/2011 (Geovestník, str. 58-59).

 

CETeG 10 – 8th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 15th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Machocice Kapitulne, Poland – 22.- 25.04.2010.

Bučová J., Šimonová V. & Plašienka D., 2010: „Paleostress reconstruction based on kinematic analysis of multiple fault structures of selected localities in the Pieniny Klippen Belt in western Slovakia” – poster. Abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie (str.46-47).

 

8. predvianočný seminár SGS – 10.12.2009.

Šimonová V., 2009: „Rekonštrukcia paleonapäťového poľa pomocou kinematickej analýzy zlomových štruktúr v manínskej jednotke v lome Butkov“ – prezentácia. Abstrakt publikovaný v časopise Mineralia Slovaca 41/4/2009 (Geovestník, str. 537-538).

 

HunTec 09 – 7th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 14th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS), Pécs, Hungary – 13.- 16.05.2009.

Šimonová V., 2009: „Paleostress evolution of the Periklippen zone in western Slovakia: reconstruction based on kinematic analysis of multiple fault structures from the Manín unit (Butkov quarry)” – poster. Abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie (str. 59).

 

X. International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists; Herľany, Slovakia – 02. – 04.04.2009.

Šimonová V., 2009:  „Analysis of fault kinematics and paleostress reconstruction from the Butkov quarry (Manín Unit, Western Carpathians)” – prezentácia. Abstrakt publikovaný v časopise Mineralia Slovaca 41/3/2009 (Geovestník, str. 372).

 

SlovTec 08 – 6th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS); Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia – 23.- 26.04.2008.

Šimonová V. & Plašienka D., 2008: „Tectonic evolution of Krížna nappe in the Strážov Mts.“ – poster. Abstrakt publikovaný v zborníku z konferencie (str. 136-137).

 

IX. International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists; Zawoja, Poland – 03. – 06.04.2008.

Šimonová V. & Plašienka D., 2008: „Tectonic evolution of Krížna nappe in the Strážov Mts. “– prezentácia. Abstrakt publikovaný v časopise Mineralia Slovaca 40/3-4/2008 (Geovestník, str. 275) a v zborníku z konferencie (str. 84-85).

 

6. predvianočný seminár SGS – 13.12.2007.

Šimonová V. & Plašienka D., 2007: „Tektonický vývoj krížňanského príkrovu v Strážovských vrchoch (oblasť Strážov – Čičmany)“ – poster. Abstrakt publikovaný v časopise Mineralia Slovaca 39/4/2007 (Geovestník, str. 20-21).