print

Vedecké pomocné sily FPV UMB v akademickom roku 2020/2021


KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Michaela AUXTOVÁ

Téma: Paleolimnologický výskum horských jazier Karpát

Tútor: prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • bakalárska práca a publikačný výstup v spolupráci s členmi paleo-tímu na KBaE;

KATEDRA BIOLÓGIE A EKOLÓGIE

Natália VONŠÁKOVÁ

Téma: Štúdium euglenoidných bičíkovcov s využitím metód molekulovej biológie – MALDI-TOF MS analýza, izolácia DNA, polymerázová reťazová reakcia (PCR) a elektroforéza.

Tútor: Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikačný výstup v spolupráci s členmi skupiny Dr. Vestega na KBaE;

KATEDRA FYZIKY

Bc. Ľubica KUPCOVÁ

Téma: Tvorba programu a aktivít centra neformálneho fyzikálneho vzdelávania

Tútor: doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • návrhy programov pre návštevy žiakov ZŠ a SŠ v budovanom centre;
 • návrhy experimentálnych aktivít pre žiakov;
 • návrhy programov pre návštevy žiakov ZŠ a SŠ v budovanom centre;
 • návrhy experimentálnych zostáv;
 • vytvorené návody k jednotlivým experimentálnym aktivitám;
 • vytvorené pracovné listy;
 • lektorovanie na podujatiach pre žiakov ZŠ a SŠ.

KATEDRA FYZIKY

Bc. Vladislav PAVLÚS

Téma: Popularizácia fyzikálneho vzdelávania prostredníctvom experimentálnych aktivít

Tútor: Mgr. Martin Hruška, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • návrhy vystavených experimentov (interaktívnych aj statických);
 • návody k vystaveným experimentom;
 • inštalácie vystavených experimentov vo vitríne v priestoroch Katedry fyziky FPV UMB;
 • príprava a realizácia experimentálnych aktivít počas týždňa vedy, dní otvorených dverí, ako aj v rámci iných príležitostných podujatím ako sú napr. návštevy žiakov zo ZŠ a SŠ na pôde KF a pod.;
 • návrhy experimentálnych aktivít pre žiakov ZŠ a SŠ, ktoré budú využívané pri popularizačných aktivitách.

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Alexandra MATUŠKOVÁ

Téma: Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy – typy hornín a ich genéza

Tútor: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • spracované vzorky minerálov a hornín na ďalšiu analýzu alebo výučbu;
 • fotodokumentácia rôznych typov minerálov, hornín a štruktúr pre jednotlivé projekty;
 • prezentácia výsledkov na domácich vedeckých podujatiach (konferenciách a seminároch);
 • publikovanie výsledkov v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch;
 • účasť na popularizačných a propagačných akciách katedry.

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

Bc. Michal ŠOLTÉS

Téma: Hodnotenie potenciálu historickej krajiny juhovýchodnej časti národného parku Muránska planina v kontexte rozvoja moderných foriem cestovného ruchu (ekoturizmu a agroturizmu)

Tútor: PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • vytvorenie databázy historických máp zobrazujúcich dané územie;
 • vytvorenie digitálnych výstupov HKŠ a SKŠ zvolených časových horizontov;
 • vytvorenie transferov HKŠ a SKŠ zvolených časových horizontov.

KATEDRA CHÉMIE

Bc. Matej ŠURÁNEK

Téma: Štúdium adsorpcie toxických kovov na vybrané sorbenty

Tútor: doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.,

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • aktívna účasť študenta na ŠVK;
 • prezentácia výsledkov na domácich vedeckých podujatiach (konferenciách a seminároch),
 • publikovanie výsledkov v zahraničnom recenzovanom časopise,
 • aktívna účasť na popularizačných a propagačných akciách katedry (DOD, Noc výskumníkov a pod.)
·

KATEDRA INFORMATIKY

Bc. Martin BAKO

Téma: Výskum v oblasti VR

Tútor: Ing. Dana Horváthová, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • publikovanie vedeckých výstupov z oblasti výskumu virtuálnej reality prostredníctvom vedeckých článkov;
 • vytvorenie prezentačného videa na podporu katedry informatiky.

KATEDRA MATEMATIKY

Ing. Veronika REMENÁROVÁ

Téma: Vysokoškolská učebnica BASIC ALGEBRA for future teachers – výsledky cvičení

Tútor: prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • VPS prispeje k príprave 2.vydania VŠ učebnice Basic Algebra for future teachers;
 • VPS priebežne pripraví výsledky všetkých cvičení spolu až k 18 kapitolám uvedenej VŠ učebnice.

KATEDRA TECHNIKY A TECHNOLÓGIÍ

Bc. Nikola MIKUŠOVÁ

Téma: Experimentálne overenie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov základnej školy vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje.

Tútor: PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • články v domácich a zahraničných periodikách;
 • aktívna účasť na Študentskej vedeckej konferencii 2021 a iné;

KATEDRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Bc. Kitty ÁDÁMOVÁ

Téma: Analýza komunálneho odpadu na vybraných lokalitách v rámci SR.

Tútor: Mgr. Janka Ševčíková, PhD.

Charakteristika merateľných výstupov VPS:

 • počet vykonaných analýz;
 • množstvo analyzovaného odpadu;
 • účasť na propagačných aktivitách katedry;
 • prezentovanie výsledkov, aktívna účasť na ŠVOČ.