print

Vedecké kolokvium


Vedecké kolokvium na Fakulte prírodných vied UMB vytvára priestor pre konanie prednášok na aktuálne vedecké témy, šírenie dosiahnutých výsledkov, hľadanie spoločných výskumných tém a prezentovanie najnovších trendov vo výskumných oblastiach rozvíjaných na fakulte. Prednášky sa konajú na pôde fakulty raz mesačne (október - máj príslušného akademického roka).