print

Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov

Na konferenciu sa môže prihlásiť študent, alebo kolektív študentov bakalárskeho, magisterského, alebo prvého ročníka doktorandského štúdia. Účastník  konferencie pripraví vedeckú prácu pod vedením školiteľa.

Vedeckú prácu je potrebné predložiť v termíne do 12. marca 2020 prostredníctvom konferenčného systému fakulty (vložiť prácu). Vedecká práca má mať rozsah 4 - 8 strán (spolu s tabuľkami, obrázkami a prílohami) podľa nasledovných šablón: MS Word  (docx; 4 MB) alebo TeX (pdf). Abstrakt by mal obsahovať 100 - 150 slov. Šablónu neupravujte, strany nečísľujte.

Konferencia je organizovaná dvoma fakultami: Fakultou prírodných vied UKF v Nitre a Fakultou prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Rokovania v sekciách sa uskutočnia dňa 7. apríla 2020 na pôde Fakulty prírodných vied UKF v NItre v sekciách:  

 • biológia,
 • ekológia a environmentalistika,
 • geografia a regionálny rozvoj a geológia,
 • fyzika, 
 • matematika,
 • informatika,
 • chémia,
 • odborová didaktika

Autor alebo autori budú prácu verejne prezentovať pred odbornou komisiou v príslušnej sekcii podľa zamerania práce. Vedecká práca bude prednesená s využitím power pointovej prezentácie v rozsahu 10 min. Po prezentácii bude nasledovať diskusia v rozsahu cca 5 min. Prezentácia a obhajoba práce je podmienkou jej zaradenia do recenzovaného zborníka vedeckých prác.

Odborná komisia v každej sekcii po vyhodnotení práce a jej prezentácie navrhne na ocenenie najlepšie práce.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční za účasti členov komisií a vedenia fakulty.

Postup na vloženie práce

 • Vytvoriť si účet v systéme - kliknutím na odkaz Vytvorenie účtu v systéme sa zobrazí formulár pre vytvorenie účtu. Vo formulári je potrebné označiť políčko Autor. Po vyplnení formulára a jeho potvrdení systém zašle na zvolenú emailovú adresu potvrdzujúci email. Proces registrácie je potrebné povrdiť kliknutím na odkaz v doručenom emaile.
 • Vložiť prácu - po prihlásení je možné vložiť prácu cez tlačidlo Vložiť prácu. Proces vloženia práce sa skladá zo štyroch základných krokov.
  1. Výber sekcie do ktorej chcete svoju prácu zaradiť.
  2. Vloženie práce v docx (Microsoft Word) alebo pdf (TeX) podobe.
  3. Zadanie údajov o autoroch, názvu práce, vloženie abstraktu a klúčových slov.
  4. Potvrdenie procesu vloženia práce.
 • Počkať na výsledok recenzie.
 • Vložiť prácu upravenú na základe odporúčania recenzenta, prípadne odbornej komisie.
=