Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Pohybová aktivita a indikátory zdravia u detí mladšieho školského veku

Číslo projektu:VEGA 1/0491/20 Doba riešenia projektu:1. December 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Roman Alberty, CSc.

Petrologicko-geochronologický záznam riftogenézy a kôrovo-plášťovej recyklácie v orogénnej prizme Západných Karpát

Číslo projektu:APVV-19-0065 Doba riešenia projektu:1. Júl 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Minimálnosť a chaos v dynamických systémoch

Číslo projektu:VEGA 1/0158/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2023
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.

Analýza citlivosti v ekonometrických modeloch

Číslo projektu:VEGA 1/0692/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:Mgr. Lukáš Lafférs, PhD.

Experimentálne overovanie vplyvu navrhnutých aktivít podporujúcich technické vzdelávanie žiakov vo vzťahu na ich vedomosti, motiváciu a postoje.

Číslo projektu:VEGA 1/0629/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ján Stebila, PhD.

Implementácia blended learningu do prípravy budúcich učiteľov matematiky a informatiky

Číslo projektu:KEGA 001UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.

Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní

Číslo projektu:KEGA 018UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Inteligentné učebné materiály pre aplikovanú botaniku, mykológiu a zoológiu

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Kvantovochemické výpočty pre chémiu zlúčenín superťažkých prvkov a fotochémiu

Číslo projektu:VEGA 1/0562/20 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Učenie sa experimentovaním v centre neformálneho fyzikálneho vzdelávania

Číslo projektu:KEGA 017UMB-4/2020 Doba riešenia projektu:1. Január 2020 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Developing an Out-of-School Learning Curriculum for Teacher Education Programs

Číslo projektu:KA2013-7FEBA0B2 Doba riešenia projektu:2. September 2019 - 30. November 2021
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

European Values in Education

Číslo projektu:KA201-BA81A6E1 Doba riešenia projektu:1. September 2019 - 31. August 2022
Vedúci projektu FPV:RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska a predikcia jej ďalšieho vývoja

Číslo projektu:APVV-18-0185 Doba riešenia projektu:1. Júl 2019 - 30. Jún 2022
Vedúci projektu FPV:RNDr. Matej Masný, PhD.

Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy

Číslo projektu:VEGA-1/0291/19 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2022
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

Celoslovenský online riešiteľský seminár a vzdelávacie sústredenia pre mladých chemikov

Číslo projektu:KEGA 028UMB-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Projekt "Letná banská univerzita" - ako nástroj na podporu vzdelávania prírodovedne orientovaných predmetov a podporu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov ZŠ a SŠ

Číslo projektu:KEGA 041UMB-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.

Vybrané kapitoly z dejín počítačov a číslicovej techniky v Banskej Bystrici

Číslo projektu:KEGA 040UMB-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:doc Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

Výskum miery korelácie medzi vedomosťami a zručnosťami riešiť technické problémy v odbornom a technickom vzdelávaní

Číslo projektu:VEGA 1/0147/19 Doba riešenia projektu:1. Január 2019 - 31. December 2021
Vedúci projektu FPV:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.

Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences (TeComp)

Číslo projektu:598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Doba riešenia projektu:15. November 2018 - 14. November 2021
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.

European Accessible Sustainable Young Towns II. (EASY TOWNS II.)

Číslo projektu:600964-CITIZ-1-2018-1-BE-CITIZ-NT Doba riešenia projektu:1. September 2018 - 31. August 2021
Vedúci projektu FPV:doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.