print

Habilitačné a inauguračné konania

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici má Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore HaIK Matematika a Synekológia

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov prebiehajú na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej  Bystrici v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, a v zmysle kritérií schválených Vedeckou radou UMB dňa 23.5. 2019.