print

RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
 • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka
 • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: 310
Telefón: 048 446 7310

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Email: tatiana.mintalova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:35 - 11:35
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Profesijná charakteristika

PROFIL VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI

 • Kultúrna a Religiózna geografia
 • Rozvoj vidieka
 • Výskumy zamerané na: kvalitu života, identitu, inovácie priemyslu, mliečne hospodárstvo, zmeny v poľnohospodárstve, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, krajina

KVALIFIKÁCIA

 • Mgr.: 
  • rok: 2001
  • odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  program:  geografia - biológia
  • miesto: Fakulta humanitných a prírodných vied  v Prešove
  • téma:  Motivácia vo vyučovaní zemepisu v siedmom ročníku ZŠ.
 • RNDr.:
  • rok: 2006
  • odbor: regionálna geografia a regionálny rozvoj
  • miesto: Fakulta humanitných a prírodných vied  v Prešove
  • téma: Teoreticko-metodologické aspekty rozvoja vidieka.
 • PhD.:
  • rok: 2006
  • odbor: regionálna geografia a regionálny rozvoj
  • miesto: Fakulta humanitných a prírodných vied  v Prešovei
  • téma: Rozvoj rurálneho mikroregiónu na príklade Studenej doliny na Orave.

SÚČASNÉ PRACOVNÉ ZARADENIE

Odborná asistentka v študijnom odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 4.1.35 Geografia na Katedre geografie a geológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

 

PRIEBEH DOTERAJŠEJ PRAXE

2004 - 2008     Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Pracovné zaradenie: výskumný pracovník

2008 – 2017    Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, Pracovné zaradenie: odborný asistent 

1.3.2018 -       Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a geológie, Pracovné zaradenie: odborný asistent

                                          

PROFIL PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI

 • Výučba predmetov:
  • Geografické syntézy
  • Všeobecná geografia
  • Geograia vo svete a na Slovensku
  • Fyzická geografia Slovenska
  • Fyzicko-geografické syntézy
  • Regionálna geografia Slovenska
  • Geografické vychádzky
 • Vedenie úspešne obhájených bakalárskych prác: 50
 • Vedenie úspešne obhájených diplomových prác: 60

ZAPOJENOSŤ V GRANTOVÝCH SCHÉMACH

 •  

AKTÍVNA ÚČASŤ NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH

 • domáce: 
 • zahraničné: 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA CELÉ OBDOBIE

 • vedecké štúdie a vedecké články: ...... vedeckých prác
 • učebnice: spoluautorka 1 učebnice pre vysoké školy
 • učebné texty: 3
 • vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy: ....
 • prednesené referáty a príspevky: ...
 • odborné články: ...

NAJVÝZNAMNEJŠIE PUBLIKOVANÉ PRÁCE 

CITÁCIE A OHLASY

 • doma: ...
 • v zahraničí: ...

ČLENSTVO V DOMÁCICH MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÁCH

členka Slovenskej geografickej spoločnosti 

Miestnosť:
310
Telefón:
048 446 7310