print

RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
 • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: F352
Telefón: 048 446 7352Email: Tibor.Madlenak@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok09:00 - 11:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Vzdelanie a kvalifikačný rast:

 

2005   Mgr. – študijný odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

                        špecializácia Geografia – história

                        Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2011   PhD. – študijný program Geografie

                         študijný odbor Politická a kulturní geografie

                         Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

2011  RNDr. - študijný program Geografie

                        študijný odbor Politická a kultúrní geografie

                        Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

 

 

 

Priebeh doterajšej praxe:

2005 – súčasnosť  Katedra geografie a geológie

                                Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2005 - 2011              asistent

2011 – súčasnosť     odborný asistent

2011 – 2016             vedúci katedry

 

 

 Pedagogická činnosť - profil:

  • aktuálna výučba predmetov: 

      povinné:      

                        Politická geografia

                        Historická geografia Slovenska

                        Regionálna geografia Európy a Ázie

                        Terénne cvičenia z fyzickej a humánnej geografie  

                    

    povinne voliteľné a výberové:

                            Volebná geografia 

                        Vybrané geopolitické teórie

                        Geopolitická vývoj sveta

                        Krízové udalosti vo svete

                              Integračné zoskupenia v Európe 

                        Kultúrne regióny sveta

                        Terénne cvičenia v zahraničí

  • Vedenie záverečných prác:

                        bakalárske práce (33)

                        diplomové práce (28)

 

Oblasti vedecko-výskumnej činnosti:

  • volebná geografia - priestorové analýzy volebného správania 

  • problematika regionalizácie so zameraním na politicko-geografickú regionalizáciu

  • kultúrna geografia – otázky priestorovej identity a hodnotovej orientácie obyvateľov

  • rôzne aspekty procesov európskej integrácie

 

Publikačná činnosť

 

Prehľad riešených projektov:

  • vedúci riešiteľ:

2008 – 2009   Potenciál využitia regionálnej identity obyvateľov pri vyčleňovaní tzv. prirodzených regiónov, Fakultná grantová agentúra FPV UMB

2009 – 2011   Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku, Univerzitná grantová agentúra UMB

  • spoluriešiteľ:

2007 – 2009   VEGA 1/4023/07 Horské oblasti stredného Slovenska a ich trvalo udržateľný rozvoj

2018 – 2020   KEGA 039UMB-4/2018 Geografia Afriky, premeny a perspektívy: metódy výučby a učebnica

  • zodpovedný riešiteľ medzinárodných projektov:

2009 – 2012    European Values Education/EVE, LLP projekt Comenius 

2019 – 2022    European Values in Education/EVALUE, Erazmus+ KA2 projekt 

 

 

Členstvo v organizáciách a komisiách:

  • člen Slovenskej geografickej spoločnosti
  • člen Krajskej komisie Geografickej olympiády
  • člen Krajskej a Celoštátnej komisii SOČ v odbore Geovedy