print

Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium je definované §45 zákona č. 138/2019 Z.z. z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa §43, ods. 1c uvedeného zákona: "pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti

 1. v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca,
 2. v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca,
 3. vyučovaním ďalších aprobačných predmetov,
 4. v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ,
 5. v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ak ide o vzdelávanie pedagogického zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa,
 6. v ďalšej kategórii odborného zamestnanca,"

  FPV UMB v Banskej Bystrici ponúka v akademickom roku 2020/2021 rozširujúce štúdium predmetov:

 • fyzika,
 • geografia,
 • chémia,
 • matematika,
 • technika.

Doklad o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je osvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti.

Základné informácie

 • dĺžka štúdia: 5 semestrov
 • podanie prihlášky na štúdium: do 20. 9. 2020
 • poplatok za štúdium: 420,- € /semester

Predpoklady pre prijatie

Podľa §43, ods. 8 zákona č. 138/2019 Z.z. "Fyzická osoba, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, môže absolvovať kvalifikačné vzdelávanie."

Ukončenie štúdia

 • obhajoba záverečnej práce s kolokviálnou rozpravou.

Prihláška

Uchádzači o rozširujúce štúdium sa prihlasujú na štúdium formou tlačiva – prihláška na vysokú školu. Prihláška je bezplatná. K prihláške je potrebné priložiť:

 • profesijný životopis,
 • overenú kópiu diplomu a dodatku k diplomu z najvyššieho dosiahnutého vzdelania, prípadne ďalšie relevantné doklady.

Výučba sa realizuje podľa harmonogramu akademického roka v zimnom a letnom semestri v určených dňoch pracovného voľna a pokoja (sobota, nedeľa).

FPV UMB si vyhradzuje právo neotvárať štúdium v akademickom roku, ak počet záujemcov, ktorý záväzne potvrdili svoj záujem o štúdium v danom akademickom roku a uhradili školné nedosiahne minimálny počet 15.


 Ďalšie informácie poskytuje:

Mgr. Silvia Malachovská |
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30


Študijné plány

=