print

Rigorózne konanie na FPV UMB

Uchádzač sa môže uchádzať o rigorózne konanie v študijnom programe, v ktorom fakulta rigorózne konania uskutočňuje. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác upravuje zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom programe, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v študijnom programe študijného odboru, ktorý je príbuzným k študijnému odboru ich ukončeného študijného programu (§ 53, ods. 8).

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela má právo konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v nasledovných študijných programoch:

 1. Učiteľstvo biológie
 2. Učiteľstvo fyziky
 3. Učiteľstvo geografie
 4. Učiteľstvo chémie
 5. Učiteľstvo informatiky
 6. Učiteľstvo matematiky
 7. Učiteľstvo techniky

V týchto študijných programoch sa získava akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“)

 1. Aplikovaná geológia
 2. Aplikovaná chémia a forenzná prax
 3. Aplikovaná informatika
 4. Environmentálne manažérstvo 
 5. Geografia a rozvoj regiónov
 6. Matematika v analýze dát a vo financiách
 7. Ekológia a ochrana ekosystémov 

V týchto študijných programoch sa získava akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“)

Tézy na rigorózne konanie, prípadne predmety rigoróznej skúšky v jednotlivých študijných programoch môžete nájsť » tu «

--------------------------------------

Kontaktná osoba

PaedDr. Beata Dobríková |
Meno:PaedDr. Beata Dobríková
Funkcia v zamestnaní:Vedúca oddelenia pre pedagogickú činnosť 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:beata.dobrikova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7406
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

--------------------------------------

V prílohe nájdete smernicu o rigoróznom konaní na Fakulte prírodných vied UMB ako aj prihlášku na rigorózne konanie.

=