Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

ŠP geopotenciál regiónov

GEOPOTENCIÁL REGIÓNOV

Od AR 2020/2021 otvárame nový študijný program v bakalárskom stupni štúdia. Prihlášky prijímame rovnako ako v ostatných študijných programoch do 30. 6. 2020. 

PRIHLÁŠKU 
je možné podať aj elektronicky,
stačí kliknúť sem  ...  » e-prihláška «

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Geopotenciál regiónov je nový študijný program v bakalárskom stupni štúdia. Po jeho absolvovaní získajú študenti rozsiahle vedomosti z geografie i geológie a zároveň aj všeobecné poznatky z oblasti výskumu Zeme. Ide o unikátne spojenie, jedinečné v celom Československu, ktoré otvára študentom viacero možností pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni a ďalšie profilovanie ich zamerania, či ide o geograficky, geologicky alebo environmentálne orientované študijné programy.

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent ovláda moderné teoretické a metodologické poznatky z oblasti výskumu Zeme. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie a geografie. Slúžia mu ako základ pre uskutočňovanie ďalšieho výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Pozná zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce. Ovláda geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie údajov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať v riešení problémov geovedného výskumu alebo v praxi. Po skončení štúdia má uplatnenie v inštitúciách štátnej a komunálnej správy a v súkromnom sektore. Je schopný pokračovať v magisterskom stupni štúdia geologických alebo geografických študijných programov.

AKO SA MÔŽETE UPLATNIŤ PO UKONČENÍ ŠTÚDIA?

Absolventi študijného programu okrem iného ovládajú geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie priestorových údajov, vďaka čomu sa bez problémov uplatnia na trhu práce v inštitúciách štátnej a komunálnej správy, ako aj v súkromnom sektore, napr. v správe chránených území, v múzeách a environmentálnych spoločnostiach, či v komerčných firmách pracujúcich s geopriestorovými údajmi atď.