print

Podmienky prijatia na štúdia v roku 2021/2022

Vlajka Slovenska

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2020/2021. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela po komplexnej akreditácii,  zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2021/2022.  


Vlajka Spojeného kráľovstva

In accordance with § 57 section 5 of the Act. 131/2002 Coll. On universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2020/2021. Upon the achievement of the complex accreditation process, on the basis of the decision of the Minister of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic about the rights to run study programmes and deliver academic degrees, you will find here the actual study offer, possibilities and conditions of study, as well as planned numbers of students to be admitted in the academic year 2021/2022. 


 

=