print

Študuj učiteľstvo techniky na Fakulte prírodných vied UMB


 Dôvody štúdia techniky „u nás”. Ponúkame:

 • kvalitné štúdium v akreditovaných študijných programoch s moderným obsahom sledujúcim nové trendy vzdelávania v technike a v nových technológiách,
 • šesťdesiatročnú tradíciu technického vzdelávania,
 • jedinečný kolektív pedagógov s ich osobným prístupom,
 • realizáciu praktickej výučby v odborných i didaktických učebniach,
 • prepájanie teórie s praxou,
 • možnosť podieľať sa na vedecko-výskumnej činnosti katedry v oblasti didaktiky technických odborných predmetov,
 • možnosť stráviť časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí prostredníctvom programov CEEPUS, Erasmus+, Visegrad Fund,
 • výhodu atraktivity a uplatnenia absolventov na trhu práce,
 • prezentáciu seba i kolektívu na národných aj medzinárodných súťažiach (Študentská vedecká konferencia, Olympiáda techniky a i.),
 • možnosť spoznať jedinečné a „student friendly“ mesto Banská Bystrica s jeho nádherným okolím a širokými možnosťami športového vyžitia.

 KTO MYSLÍ NA BUDÚCNOSŤ, ŠTUDUJE TECHNIKU.


 Prečo študovať Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov (Bc., Mgr.)?

 • nadobudneš technickú gramotnosť so zameraním na praktické zručnosti, návyky a pracovné činnosti pri práci s materiálom, náradím i nástrojmi.
 • po ukončení štúdia budeš ovládať základné poznatky z oblasti drevárstva, strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, kybernetiky a didaktiky techniky.
 • budeš schopný vykonávať profesiu učiteľa vyučovacieho predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní.
 • inovovaný štátny vzdelávací program vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce poskytuje základným školám vysokú hodinovú dotáciu, čím v ďalších rokoch vzrastie potreba vysokoškolsky vzdelaných pedagógov s touto aprobáciou, čiže budeš mať veľkú výhodu pri Tvojom uplatnení sa na trhu práce.
 • V prípade nemožnosti vykonávať učiteľské povolanie (napr. zo zdravotných dôvodov) Ti umožnia získané vedomosti a zručnosti v oblasti techniky uplatniť sa v priemysle, doprave, v rámci vlastných podnikateľských činností a pod.
 • Možnosť výberu kombinácií s fyzikou, informatikou, biológiou, geografiou, matematikou, výtvarnou či telesnou výchovou Ti prináša ďalšie možnosti širšieho uplatnenia.

 Prečo študovať Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc.)?

 • získaš pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie profesijných predmetov a praktickej prípravy.
 • budeš mať pracovnú pozíciu Majster odbornej výchovy na danom type SOŠ, pozíciu školského metodika, špecializovaného pracovníka štátnej správy alebo metodika pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku.

 

=