print

Študuj učiteľstvo fyziky na Fakulte prírodných vied UMB


Sú dôvody prečo študovať fyziku u nás:

  • ponúkame Ti akreditované študijné programy učiteľského štúdia fyziky v kombinácii s ďalšou predmetovou špecializáciou v bakalárskom a magisterskom stupni. Toto štúdium si na našom pracovisku udržuje vysokú úroveň od svojich počiatkov, ktoré sa datujú do päťdesiatych rokov minulého storočia,
  • štúdium učiteľstva Ti poskytne výborný základ pre kariéru úspešného pedagóga. Učiteľské povolanie bude vždy potrebné, jeho vážnosť sa v spoločnosti výrazne zvyšuje. U nás získaš kvalifikáciu pre vyučovanie fyziky a ďalšieho zvoleného predmetu na stredných školách a na druhom stupni základnej školy,
  • počas štúdia môžeš získať nemalé finančné prostriedky prostredníctvom niekoľkých druhov štipendií. Garantované máš aj motivačné odborové štipendium, určené pre študentov určitej skupiny študijných programov, do ktorých patrí aj učiteľstvo fyziky,
  • individuálny prístup k študentom, kvalitne vybavené laboratóriá, zapájanie študentov do projektov riešených na katedre fyziky a možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ patria k viacerým ďalším výhodám štúdia u nás,
  • kolektív katedry fyziky má vysoký kredit medzi pracoviskami na Slovensku a v zahraničí, o čom svedčí aj naša aktívna spolupráca s mnohými z týchto partnerov i výsledky hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti pri ostatnej komplexnej akreditácii vysokých škôl. Naši učitelia pracovali v minulosti v inštitúciách ako CERN, University of Minnesota, University of Virginia, Kodaňská univerzita, GSI Darmstadt,
  • viacročné skúsenosti ukazujú, že naši absolventi učiteľského štúdia fyziky sú na trhu práce veľmi žiadaní. A to dokonca nielen v školstve, ale sú schop­ní reago­vať na dynamicky sa meniace požiadavky trhu práce a uplatniť sa i v rozličných nepedagogických profesiách,
  • Banská Bystrica poskytuje už veľa rokov študentom krásne prostredie a veľa možností pre organizovanie študentského života podľa vlastných predstáv.

 Ešte stále uvažuješ?

  • poď nás spoznať prostredníctvom webovej stránky katedry fyziky a osobne počas dní otvorených dverí,
  • pýtaj sa vo svojom školskom a rodinnom okolí, v prostredí Tvojich priateľov a známych, čo vedia o nás,
  • rozvíjajúca sa strojárska výroba v podobe automobilového priemyslu potrebuje odborníkov. Ty, ako budúci učiteľ fyziky, ich budeš pripravovať na kariérny rast.

 

=