print

Študuj matematiku na Fakulte prírodných vied UMB


Katedra matematiky FPV UMB je špičkové matematické pracovisko na Slovensku, jedno z troch s najvyšším možným hodnotením Akreditačnou komisiou, má akreditované aj tri doktorandské študijné programy.


 Prečo mám študovať Učiteľstvo matematiky (Bc., Mgr.)

 • štúdium matematiky v učiteľskom smere má v Banskej Bystrici takmer 60 ročnú tradíciu,
 • študijný plán študijného programu je v prvých semestroch zostavený s ohľadom na rozdielnu úroveň vedomostí prichádzajúcich študentov z rôznych stredných škôl, umožňuje totiž doplnenie a prehĺbenie vedomostí zo stredoškolskej matematiky,
 • učiteľstvo matematiky môžeš študovať v kombinácii s niektorým z naozaj veľkého množstva predmetov (fyzika, chémia, informatika, biológia, geografia, technická výchova, jazyk slovenský a literatúra, jazyk anglický a literatúra, jazyk nemecký a literatúra, ...),
 • budeš mať možnosť zapísať si ako výberové aj predmety z iných matematických neučiteľských študijných programov (ďalšie predmety z klasických partií matematiky ale aj predmety z oblasti finančnej matematiky, poistnej matematiky a programovania),
 • početne malé študijné skupiny umožňujú na cvičeniach a seminároch vyučujúcemu individuálny prístup ku študentovi, na prednáškach môže mať prednášajúci užší kontakt so študentmi,
 • najlepší absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu v doktorandskom študijnom programe.

 Prečo mám študovať Matematiku (Bc.) a Matematiku v analýze dát a vo financiách (Mgr.)

 • získaš veľmi dobré vzdelanie v matematike súvisiacej s analýzou dát, základmi matematickej štatistiky a získaš rozhľad v modernej aplikovanej štatistike (v študijnom programe je množstvo predmetov z týchto oblastí matematiky),
 • v prvých troch rokoch štúdia v študijnom porgrame matematika dostaneš dobrý základ z modernej vysokoškolskej matematiky (matematická analýza, algebra, diskrétna matematika, pravdepodobnosť a štatistika, numerická matematika, optimalizácia, diferenciálne rovnice a i.),
 • nadobudneš schopnosť pracovať s dátami v štatistickom softvéri R a elementárne programátorské zručnosti,
 • štúdium matematickej štatistiky a finančnej matematiky realizujeme od roku 1998,
 • ako absolvent budeš mať šancu uplatniť sa v poisťovníckom a bankovom sektore, naši doterajší absolventi našli uplatnenie ako poistní matematici v poisťovniach Allianz, Union, Dôvera, ako špecialisti v Národnej banke Slovenska, v Československej obchodnej banke, na daňových úradoch, ako vysokoškolskí učitelia na matematických aj nematematických katedrách, iní absolventi zaujímajú dôležité postavenie v Štatistickom úrade SR a i.,
 • matematická štatistika sa dnes používa všade, nielen v poisťovniach a bankách, ale aj v ústavoch prírodných,  technických, lekárskych, či spoločenských vied,
 • najlepší absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu v doktorandskom študijnom programe.

 

=