print

Študuj geografiu na Fakulte prírodných vied UMB


 Sú dôvody prečo študovať geografiu u nás:

  • geografia, poznávanie a ochrana krajiny a jej mapovanie majú v regióne stredného Slovenska silné historické korene, ktoré siahajú napríklad k polyhistorovi Matejovi Belovi, kartografovi Samuelovi Mikovínimu či geológovi Andreasovi Zipserovi,
  • katedra patrí medzi najstaršie geografické pracoviská na Slovensku, má viac ako šesťdesiatročnú tradíciu v geografickom vzdelávaní a stála pri začiatkoch vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici, dala slovenskej geografii viaceré významné osobnosti a vychovala niekoľko generácií učiteľov geografie na všetkých stupňoch škôl,
  • v súčasnosti katedra využíva pri vyučovaní a výskume najmodernejšie prístrojové vybavenie napr. na zber a vyhodnocovanie priestorových informácií.

 Čím budeš po skončení štúdia:  

  • absolvent študijného programu Učiteľstvo geografie (Bc. a Mgr.) môže vyučovať geografiu v kombinácii s ďalším predmetom na všetkých typoch škôl. Najlepší absolventi môžu pokračovať v doktorandskom študijnom programe Didaktika geografie, ktorý je na Slovensku jedinečný,
  • absolvent študijných programov Geografia (Bc.) a Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.) má široké možnosti uplatnenia v rôznych odvetviach hospodárstva (krajinné plánovanie, ochrana krajiny, manažment území), verejnej správy (správa národných parkov, chránených území, organizácie zaoberajúce sa spravovaním krajiny),  komunálnej správy (územné plány rozvoja, rozhodovacie procesy) a v súkromnom sektore.

 A ešte niečo samozrejmé:

  • užívať si študentský život, ktorý zahŕňa napríklad tradičný geografický ples, futbalový turnaj študentov geografie a rôzne iné podujatia organizované katedrou a študentským geografickým spolkom, ďalej nahliadnuť do vedeckého života ako študentská vedecká sila, zúčastňovať sa na unikátnych terénnych cvičeniach doma a v zahraničí,
  • po skončení štúdia udržiava katedra kontakty so svojimi absolventmi, ktorí si takto udržiavajú veľmi blízky vzťah so svojou „alma mater“.

 

=