print

Študuj bezpečnosť životného prostredia na Fakulte prírodných vied UMB


Sú dôvody prečo študovať u nás:

Kde inde by si študoval bezoečnosť životného prostredia a environmentálne manažérstvo, keď budeš mať k dispozícii:

 • vysoko kvalitný pedagogický kolektív,
 • možnosť participovať na vedecko-výskumných projektoch,
 • špičkové prístrojové vybavenie laboratórií,
 • domáce a zahraničné odborné stáže,
 • zahraničnú študentskú mobilitu.

 Prijímacie konanie

 • možnosť prijatia študentov s vynikajúcim priemerom bez prijímacieho konania

  Čo získaš po absolvovaní štúdia Bezpečnosť životného prostredia (Bc. stupeň):

 • zvládneš základnú analýzu zložiek environmentálnych procesov,  
 • zvládneš základné metódy riešenia environmentálnych problémov menších prevádzok v obciach,
 • zvládneš vypracovať stanoviská pri plánovaní a schvaľovaní výrobných činnosti a odpadového hospodárstva v kompetenciách obcí,
 • zvládneš pracovať aj na pozícii environmentálneho manažéra menších výrobných prevádzok a v komunálnej sfére,
 • zvládneš aplikácie systému  environmentálnej politiky a vzdelávania,
 • budeš vedieť prijímať efektívne  manažérske  rozhodnutia vrátane ich kvalitatívneho posúdenia a využiteľnosti,
 • získaš schopnosť samostatne riešiť environmentálne projekty.
 • zvládneš práce s informačnými zdrojmi.

 Čo získaš po absolvovaní štúdia Environmentálneho manažérstva (Mgr. stupeň):

 •  zvládneš metódy integrovanej prevencie a kontroly zdrojov znečisťovania ovzdušia, vôd a odpadov, sanácie environmentálnych záťaží  a metódy na prevenciu environmentálnych rizík,
 • budeš analyzovať, hodnotiť a posudzovať dopady na životné prostredie, ďalej analyzovať, hodnotiť a posudzovať aplikované systémy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, 
 • dokážeš definovať problémy a navrhovať riešenia pre prax environmentálneho manažérstva,
 • budeš aplikovať výsledky environmentálneho auditu na konkrétne podmienky praxe,
 • budeš odborne pripravený spracovať interný environmentálny audit ako súčasť riadenia kvality v podniku či organizácii,
 • naučíš sa efektívne pôsobiť ako koordinátor a manažér ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov.

 Čo získaš po absolvovaní štúdia Sanácia environmentálnych záťaží (PhD. stupeň):

 • budeš ovládať zásady vedeckej práce,
 • dokážeš vedecky formulovať problém,
 • budeš ovládať právne a environmentálne aspekty nových javov,
 • zvládneš etické a spoločenské stránky vedeckej práce,
 • dokážeš vedecky prezentovať výsledky,
 • dokážeš koordinovať (manažovať) sanačné práce jednotlivých krajinných zložiek (litosféra, pôda, voda, ovzdušie, biota).

  Ďalšie možnosti:

 •  po skončení Mgr. stupňa získať ďalšiu kvalifikáciu v rámci rigorózneho štúdia a titul doktor prírodných vied RNDr.

 Čo Ťa čaká počas štúdia:

 • možnosť participovať na vedecko-výskumnej práci v teréne,
 • malé študijné kolektívy,
 • možnosti absolvovania min. dvojmesačnej odbornej zahraničnej stáže v renomovaných európskych organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany životného prostredia (Nature Trust Malta, ABAE v Lisabone, a pod.),
 • zapojenie do rôznych projektových schém (vedecko-výskumné projekty vedené pedagógmi katedry, mládežnícke výmeny v zahraničí a i.),
 • možnosti štúdia na partnerských zahraničných vysokých školách v rámci programu Erasmus+,
 • prednášky renomovaných zahraničných odborníkov,
 • možnosť absolvovať vybrané predmety v anglickom jazyku (napr. Environmental Protection, Environmental Health, Green Growth, Principles of Field Research, atď.),
 • spolupráca s praxou (Slovenská akadémie vied, Slovenská agentúra životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Regionálny ústav verejného zdravotníctva a i.).

 

=