print

Poplatky spojené s prijímacím konaním

Poplatok za prijímacie konanie:

35,- €   – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia
32,- €   – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé štúdium 

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

 1. Úhrada poplatku z krajín EÚ: 

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:

SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):

5031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

 

5032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

 

5033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):

0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):

rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

 

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:

meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín: 

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:

SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):

5031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

 

5032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

 

5033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol):

0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):

rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

 

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:

meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa NEAKCEPTUJE z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

=