print

Podmienky prijatia na štúdium

 

Základné podmienky pre prijatie na štúdium v jednotlivých stupňoch štúdia sú nasledovné.

------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia

1. Na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu garanta študijného programu, prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky.

2. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet).

Poznámka: V ostatných akademických rokoch bola písomná prijímacia skúška realizovaná len v prípade študijného programu FORENZNÁ A KRIMINALISTICKÁ CHÉMIA. Na ostatné študijné programy boli uchádzači prijímaní bez písomných prijímacích skúšok len na základe preukázania splnenia základných podmienok pre prijatie na štúdium. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia

Základnou podmienkou na prijatie na štúdium v druhom stupni je, aby mal uchádzač ukončené vysokoškolské bakalárske štúdium v študijnom programe v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlási. 

1. V prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet, môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu garanta študijného programu, prijatí bez prijímacích skúšok . Ako už bolo uvedené vyššie, základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie vysokoškolského bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore ako je ten, na ktorý sa hlásia.

2. V prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet).

Poznámka: V ostatných akademických rokoch boli uchádzači prijímaní na štúdium v druhom stupni bez písomných prijímacích skúšok, len na základe preukázania splnenia základných podmienok pre prijatie na štúdium. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia

1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v študijnom programe je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 

2. Najmenej dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na doktorandské štúdium sú zverejnené témy dizertačných prác. Ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie sa aj názov tejto inštitúcie. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. 

Témy dizertačných prác na nasledujúci akademický rok :: tu ::

3. Uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému, čo uvedie aj v prihláške.

 

=