print

Magisterské štúdium

Rozhodni sa pre štúdium prírodných vied a máš možnosť získať
každoročne štipendium až do výšky 1000 €.
 

V prípade ak sa rozhodneš pre štúdium u nás, máš možnosť získať motivačné štipednium
určené pre podporu vybraných prírodovedných predmetov v súlade s rozpočtovými pravidlami.

Pre AR 2021/2022 ponúkame v magisterskom stupni štúdia JEDNOODBOROVÉ študijné programy orientované na hlbšie štúdium prírodných vied v rôznych vedných oblastiach. Cez ikonu študijný plán sa zoznámite s obsahom štúdia v danom študijnom programe a získate ďalšie základné informácie týkajúce sa vybraného študijného programu.

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Environmentálne manažérstvo Katedra životného prostredia študijný plán 
 
Študijný program Garantujúce pracovisko  
Ekológia a ochrana ekosystémov Katedra biológie a ekológie
študijný plán 

 

Študijný odbor: 17. Chémia (hlavný študijný odbor) a 30. Právo (vedľajší študijný odbor)

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná chémia a forenzná prax Katedra chémia
študijný plán 

Študijný odbor: 18. informatika

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná informatika Katedra informatiky
študijný plán 

 Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Matematika v analýz dát a vo financiách Katedra matematiky
študijný plán 

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program Garantujúce pracovisko  
Aplikovaná geológia Katedra geografie a geológie
študijný plán 
Geografia a rozvoj regiónov
Katedra geografie a geológie
študijný plán 

Okrem týchto študijných programov ponúkame aj UČITEĽSKÉ štúdijné programy v kombinácií dvoch aprobačných predmetov, pričom je možná kombinácia medzi predmetmi - biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, technika.

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

Študijný program Garantujúce pracovisko  

Učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

Katedra biológie a ekológie
študijný plán 

Učiteľstvo fyziky 

(v kombinácii)

Katedra fyziky
študijný plán 

Učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

Katedra geografie a geológie
študijný plán 

Učiteľstvo chémie 

(v kombinácii)

Katedra chémie
študijný plán 

Učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii)

Katedra informatiky
študijný plán 

Učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

Katedra matematiky
študijný plán 

Učiteľstvo techniky 

(v kombinácii)

Katedra techniky a technológií
študijný plán

Učiteľstvo techniky 

(jednodoborové) 

Katedra techniky a technológií
študijný plán 

učiteľských študijných programoch okrem kombinácie dvoch prírodovedných predmetov je možné študovať aj kombinácie vybraného prírodovedného predmetu s humanitne orientovanými predmetmi. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Filozofickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program. V prípade záujmu o učiteľský študijný program v nižšie uvedených kombináciách navštív stránku » Pedagogickej fakulty «, kde nájdeš podrobnejšie informácie týkajúce sa podmienok prijatia na vybraný štúdijný program.

=