print

Doktorandské štúdium

V nasledujúcom akademickom roku otvárame doktorandské štúdium v nižšie uvedených študijných programoch. V rámci doktorandského štúdia získate možnosť hlbšie študovať zvolenú problematiku v danom študijnom odbore, získate veľa praktických skúseností pri realizáciií rôznych výskumných aktivít, veľa skúseností pri absolvovaní odborných konferencií, seminárov, wokshopov ... 

Ak Vás niektorý študijný program zaujal, radi odpovedia na Vaše otázky týkajúce sa obsahu štúdia na príslušnej katedre. Ak Vás zaujíma priebeh doktorandského štúdia, kontaktujte Oddelenie pre pedagogickú činnosť.

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program

Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 

Evolúcia ekosystémov a ich ochrana

Katedra biológie a ekológie

4 roky /

5 rokov

študijný plán

Sanácia environmentálnych záťaží 

Katedra životného prostredia

3 / 4 roky

študijný plán

 Študijný odbor: 13. Fyzika

Študijný program

Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 

Teória vyučovania fyziky

Katedra fyziky

3 / 4 roky

študijný plán

Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program

Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 

Matematická analýza

Katedra matematiky

4 roky /

5 rokov

študijný plán

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program

Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 

Geochémia

Katedra geografie a geológie

4 roky /

5 rokov

študijný plán

 

=