print

Sprievodca štúdiom

Milé študentky, milí študenti,

predstavujeme vám sprievodcu štúdiom pre akademický rok 2020/2021, ktorý vám bude nápomocný pri zorientovaní sa v prostredí vysokej školy, ako aj vo vašom štúdiu, ktoré má inú podobu, ako ste boli doteraz zvyknutí.

Sprievodca štúdiom má len elektronickú podobu s rôznymi hypertextovými odkazmi na dôležité informácie. Pre lepšiu orientáciu sú odkazy rozdelené do troch sekcií:

» o univerzite «
» o fakulte «
» štúdium «

Poznámka: Všetky informácie týkajúce sa štúdia nájdete v sekcii » Štúdium/Pre študentov «


O UNIVERZITE

Fakulta prírodných vied je neoddeliteľnou súčasťou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá funguje ako jeden celok so šiestimi rôznymi fakultami pokrývajúcimi široké portfólio študijných odborov.

Viac informácií o univerzite, jej prioritách, poslaní a histórii, ako aj všeobecné informácie o štúdiu získate z univerzitnej časti sprievodcu.

» Univerzitná časť sprievodcu štúdiom «

hore


O FAKULTE

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zameriava svoje aktivity v pedagogickej ako aj výskumnej činnosti na široké spektrum oblastí prírodných vied. Tomuto zameraniu zodpovedá aj členenie fakulty na 8 katedier, pričom bližšie informácie o ich profile, zameraní, zamestnancoch a ďalších zaujímavých informáciách nájdete na ich webových stránkach.

» Katedra biológie a ekológie «

» Katedra fyziky «

» Katedra geografie a geológie «

» Katedra chémie «

» Katedra informatiky «

» Katedra matematiky «

» Katedra techniky a technológií «

» Katedra životného prostredia «

V čele fakulty je dekan/dekanka fakulty, pričom v kľúčových otázkach týkajúcich sa fungovania fakulty má hlavné slovo Akademický senát Fakulty prírodných vied UMB. Ďalším dôležitých orgánom v rámci fungovania fakulty je Vedecká rada Fakulty prírodných vied, pozostávajúca tak z interných ako aj externých členov z významných univerzitných pracovísk v slovenskom priestore. Pri riešení rôznych úloh súvisiacich s aktivitami v pedagogickej a vedeckej oblasti, ako aj s bežným fungovaním fakulty, participujú rôzne referáty spadajúce pod dekanát fakulty.

» Vedenie fakulty «
» Akademický senát fakulty «
» Vedecká rada Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici «
» Dekanát fakulty «

hore


ŠTÚDIUM

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, tj. v bakalárskom, magisterskom ako aj doktorandskom stupni.

Od akademického roka 2015/2016 prebieha štúdium vo všetkých študijných programoch podľa nových odporúčaných študijných plánov akreditovaných v rámci komplexnej akreditácie realizovanej v roku 2015, resp. podľa odporúčaných študijných plánov nových študijných programov akreditovaných po roku 2015.

Všetky odporúčané študijné plány pre jednotlivé študijné programy sú prístupné na webovom sídle fakulty, v sekcii » Štúdium/Akreditované študijné programy «. Akreditované študijné programy sú rozdelené do troch sekcií – bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. K hľadaným študijným programom sa dostanete aj cez odkazy umiestnené nižšie:

» Bakalárske štúdium «
» Magisterské štúdium «
» Doktorandské štúdium «

V prípade učiteľských študijných programov, ktoré sú kombináciou študijného programu ponúkaného na Fakulte prírodných vied a na Filozofickej, prípadne Pedagogickej fakulte, je nutné hľadať tieto študijné programy na príslušnej fakulte.

» Filozofická fakulta/Štúdium «  
» Pedagogická fakulta/Chcem študovať «

Akademický informačný systém - AIS

Akademický informačný systém slúži na evidovanie všetkých informácií týkajúcich sa štúdia každého študenta. Prihlasovacie údaju dostal každý študent s rozhodnutím o prijatí na štúdium. V prípade, ak nemáte k dispozícii prihlasovacie údaje (z akéhokoľvek dôvodu), je potrebné kontaktovať administrátora AISu - Mgr. Smolecovú (jana.smolecova@umb.sk).

Každý študent je zodpovedný sa evidenciu svojho štúdia a je povinný AIS priebežne kontrolovať.

Študent v AIS-e:

  • vytvára si zápisný list na každý akademický rok,
  • vkladá si predmety zo skupiny povinných, povinne-voliteľných a výberových pre svoj študijný program ( v prípade, ak máte pochybnosti, aké predmety si pridať, obráťte sa na svojho študijného poradcu)
  • kontroluje si zapísané hodnotenia počas skúškového obdobia,
  • prihlasuje sa na tému záverečnej práce v termíne určenom v harmonograme štúdia,
  • prihlasuje sa na štátnu skúšku.

Základné návody k AISu (požičané z Filozofickej fakulty :)

» Návod na vytvorenie zápisného listu a pridanie predmetov do zápisného listu  «
» Návod na kontrolu získaných kreditov «

Kľúčové dokumenty súvisiace so štúdiom

Okrem odporúčaného študijného plánu pre daný študijný program existujú ďalšia dva kľúčové dokumenty, ktoré sú alfou a omegou pre vaše štúdium - harmonogram štúdia pre daný akademický rok, ktorý obsahuje všetky dôležité termíny súvisiace so štúdiom a povinnosťou študentov a pedagógov je ich dodržiavať. Ďalším dôležitým dokumentom je študijný poriadok, ktorý upravuje organizáciu a pravidlá štúdia na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Je NEVYHNUTNÉ, oboznámiť sa s obidvoma dokumentami a riadiť sa nimi.

» Harmonogram štúdia pre AR 2020/2021 «
» Študijný poriadok Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici «


Kontaktné osoby v otázkach štúdia

Akreditované študijné programy sú realizované jednotlivými katedrami, pričom na každej katedre je tzv. študijný poradca pre daný študijný program, ktorý disponuje všetkými informáciami týkajúcimi sa organizácie vášho štúdia – aké sú povinné predmety pre daný akademický rok, akým spôsobom si voliť povinne-voliteľné a výberové predmety, ako riešiť problémy v AISe a podobne. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s odbornými otázkami týkajúcimi sa vášho štúdia, kontaktujte svojho študijného poradcu.

Zoznam študijných poradcov nájdete v sekcii
» Štúdium/Akreditované študijné programy/Študijní poradcovia (Bc. a Mgr. stupeň) «
» Štúdium/Akreditované študijné programy/Študijní poradcovia (PhD. stupeň) «

V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa štúdia je prvým kontaktným miestom Oddelenie pre pedagogickú činnosť.  V prípade akýchkoľvek otázok sa radšej obráťte na príslušnú referentku oddelenia. Je lepšie radšej sa opýtať dvakrát, ako neskoro zistiť, že vznikol nejaký problém týkajúci sa vášho štúdia.

» Oddelenie pre pedagogickú činnosť «


Mobilitné programy - ERASMUS+, CEPUS, ...

V rámci svojho štúdia máte možnosť absolvovať časť svojho štúdia na inej európskej univerzite. Informujte sa o týchto možnostiach u koordinátorov programu Erasmus+ na vašej katedre.

» Informácie o mobilitnom programe ERASMUS+ «
» Zoznam katedrových koordinátorov ERASMUS+ «


Študenti so špecifickými potrebami

Študentom so špecifickými potrebami, univerzita ako aj fakulta vychádza maximálne v ústrety pri organizácii ich štúdia. Pre jednoduchšiu orientáciu v možnostiach štúdia pre študentov so špecifickými potrebami je vypracovaný sprievodca štúdiom, ktorý môžete nájsť na stránkach UMB. 

» Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB «

V prípade otázok ohľadom štúdia na FPV UMB sa môžete obrátiť na koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami, ktorý vám bude vedieť poradiť, prípadne vás usmerniť.

» Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami «
 

Štipendiá na podporu štúdia

Univerzita poskytuje študentovi dennej formy štúdia sociálne štipendium za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte. Viac informácií o možnosti získať sociálne štipendium nájdete na príslušnej webovej stránke.

» Sociálne štipendiá «

Študenti, ktorí sa napríklad podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti katedry, prípadne realizujú rôzne aktivity "hodné osobitného zreteľa" nad rámec svojich študijných povinností májú možnosť získať motivačné štipendium. Podmienky priznania takýchto štipendií určuje Štipendijný poriadok FPV UMB.

» Štipendijný poriadok FPV UMB «

hore


ARCHÍV

Sprievodca štúdiom pre predchádzajúce akademické roky vo formáte pdf.

=