print

Pedagogická prax

Pedagogickú prax absolvujú študenti:

 • magisterského stupňa štúdia v študijných odboroch učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ako povinný predmet  spoločného základu podľa odporúčaného študijného plánu,
 • bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe učiteľstvo praktickej prípravy.

Pedagogická prax bude prebiehať v termínoch určených v Harmonograme štúdia FPV UMB pre ak. rok 2020/2021.

Pedagogická prax sa realizuje v magisterskom stupni štúdia nasledovne:

 1. v 1. semestri ako priebežná náčuvová prax
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxí príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

 2. v 2. semestri ako priebežná výstupová prax
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxí príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

 3. v 3. semestri ako priebežná výstupová prax
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxí príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

 4. vo 4. semestri ako súvislú výstupovú prax
  Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 30 hodín za každý aprobačný predmet, pričom z toho 15 hodín bude prebiehať na základnej a 15 hodín na strednej škole. Výber školy je na rozhodnutí študenta. Študenti, ktorí študujú v programoch, ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ) absolvujú celú prax na type školy, kde sa daný predmet vyučuje. Realizáciu praxe si zabezpečuje študent sám. Súhlas s prijatím na prax, návratku a poučenie pre cvičného učiteľa k súvislej pedagogickej praxi nájdete v prílohe stránky. Študent za absolvovanie praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.
  POZOR! Predĺženie termínu na realizáciu súvislej pedagogickej praxe až do konca apríla 2021.

Pedagogická prax sa realizuje v bakalárskom stupni štúdia nasledovne (študijný program učiteľstvo praktickej prípravy):

 1. v 3. semestri ako priebežná náčuvová prax 
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxe príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.
 2. v 5. semestri ako priebežná výstupová prax 
  Realizáciu praxe zabezpečuje pre študentov koordinátor pg. praxe príslušnej katedry. Študent za absolvovanie pg. praxe získa za každý aprobačný predmet 2 kredity.

----------------------------------------------------------------------------------

Doplňujúce informácie týkajúce sa SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE

Súhlas s prijatím študenta na prax od cvičného učiteľa, u ktorého študent absolvuje súvislú pedagogickú prax odovzdá študent osobne na Referáte pre rozvoj (č. dverí 6)  najneskôr do 15. 1. 2021.

Následne cvičný učiteľ doručí (osobne alebo poštou) návratku, súhlas riaditeľa školy s uskutočnením praxe a podpísané poverenie oprávnenej osoby pre cvičného učiteľa. Tieto prijíma Mgr. Silvia Malachovská (č. dverí 6, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, t.č.: 048/4467405), v termíne najneskôr do 22.1.2021. Poznámka: Návratku je možné poslať v uzavretej obálke aj po študentovi, ktorý bude u cvičného učiteľa na súvislej pedagogickej praxi.

Návratka musí byť kompletne vyplnená!!! V opačnom prípade nebude akceptovaná. V prípade nedoručenia návratky v stanovenom termíne, nebude vypracovaná zmluva s cvičnou školou ani dohoda o vykonaní práce s cvičným učiteľom.

Prehľad organizácie, druhov Pedagogických praxí, ich rozsahu, typu škôl, na ktorých sa Pedagogická prax realizuje a koordinátorov pedagogických praxí pre príslušný študijný program nájdete v prílohe stránky. 

..............................

Kontaktná osoba 

Mgr. Silvia Malachovská |
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

..............................

Vzorové tlačivá

Vzorové tlačivá je možné stiahnuť vo formáte PDF ako aj vo formáte DOCX. 

POZOR! V tlačivách nastali isté zmeny.

 • Tlačivá týkajúce sa GDPR (Poverenie oprávnenej osoby spracúvaním osobných údajov) sú zredukované na jedno tlačivo určené pre priebežnú prax (náčuvovú ako aj výstupovú) a iné tlačivo pre súvislú prax. Uvedené tlačivo pre priebežnú prax už nie je rozdelené podľa semestrov, ale rovnaké tlačivo bude použité v ZS ako aj v LS.
 • Pribudlo tlačivo "Poučenie o mlčanlivosti pre študenta na praxi", ktoré musí vyplniť študent a odovzdať ho koordinátorovi pre prax na príslušnej katedre (v prípade priebežnej praxe), prípadne Mgr. Malachovskej (v prípade súvislej praxe).
=