print

Odborná prax

REALIZÁCIA ODBORNEJ PRAXE

1) Študent si v spolupráci s príslušnou katedrou a po súhlase garanta študijného programu zvolí pracovisko odbornej praxe.

2) Koordinátor odbornej praxe (príslušný vyučujúci) si overí na Referáte rozvoja a medzinárodnej spolupráce FPV UMB príslušnú „Zmluvu o odbornej praxi medzi fakultou a pracoviskom praxe“ alebo „Zmluva o spolupráci“, ktorá zahŕňa aj odbornú prax s príslušnou inštitúciou.  Pokiaľ zmluva nie je uzatvorená, je viacero možností formalizovať vzťah medzi fakultou a externým pracoviskom pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov (výber možnosti treba podriadiť požiadavkám externého pracoviska):

Variant A) – realizácie odbornej praxe pod gesciou fakulty:

  1. Referát rozvoja FPV UMB zabezpečí podpis rámcovej „Zmluvy o odbornej praxi medzi fakultou a pracoviskom praxe“ alebo „Zmluvu o spolupráci“ na základe informácií poskytnutých katedrou.
  2. Oddelenie pre pedagogickú činnosť FPV UMB pred začatím odbornej praxe zabezpečí vyplnenie a podpísanie "Oznámenia o účasti študenta/študentov na odbornej praxi", ktoré odošle príslušnej externej inštitúcii. Podklady k odbornej praxi – menoslov študentov, náplň odbornej praxe (ak to vyžaduje externá inštitúcia) zašle koordinátor odbornej praxe príslušnej katedry na Oddelenie pre pedagogickú činnosť.

Variant B) – realizácia odbornej praxe bez gescie fakulty:

  1. Študent si zabezpečí odbornú prax samostatne (bez zmluvného vzťahu) so súhlasom koordinátora odbornej praxe (príslušného vyučujúceho). V tomto prípade externé pracovisko vystaví formálny doklad o realizácii odbornej praxe.

3) Po skončení odbornej praxe študent predloží podľa požiadaviek a potrieb katedry koordinátorovi odbornej praxe príslušnej katedry Potvrdenie o jej absolvovaní, prípadne Výkaz o vykonaní odbornej praxe. Príslušné dokumenty dokazujúce absolvovanie odbornej praxe archivuje na každej katedre koordinátor odbornej praxe a zapisuje hodnotenie z odbornej praxe do AISu (pokiaľ katedra nerozhodne inak).

..............................

Kontaktné osoby

Mgr. Silvia Malachovská |
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

Mgr. Jana Smolecová |
Meno:Mgr. Jana Smolecová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:jana.smolecova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7407
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

..............................

Vzorové dokumenty k odbornej praxi:

=