Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

ECTS - Európsky systém transferu kreditov

Na Fakulte prírodných vied UMB, tak ako na všetkých fakultách UMB, sa uplatňuje kreditový systém štúdia založený na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému transferu kreditov (ECTS) podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a naň nadväzujúcej vyhlášky MŠ SR 614/2002 Z.z. z 27. septembra o kreditovom systéme štúdia.  
Kreditový systém prináša študentovi:

  • možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu,
  • možnosť voľby individuálneho tempa štúdia,
  • objektívnejšie ocenenie študentovej námahy,
  • podporu študentskej mobility:
    • garancia uznania štúdia absolvovaného na inej vysokej škole,
    • viac informácií o možnostiach štúdia.

Aktivita študenta počas absolvovania daného predmetu, ktorý si študent zapísal (okrem priamej účasti na výučbe aj samoštúdium, spracovanie semestrálnych prác apod.), je ohodnotená určitým počtom kreditov. Celková záťaž študenta počas jedného akademického roka je stanovená daným počtom kreditov. Študijný poriadok stanovuje počas štúdia tzv. kontrolné etapy, na konci ktorých musí študent získať určený počet kreditov. V rámci takejto etapy si môže prispôsobiť tempo štúdia svojim potrebám a zapísať si na jednotlivé semestre taký počet predmetov, aký mu vyhovuje.

Rok štúdia

Magisterské štúdium (doznievajúce)

Učiteľstvo – počet kreditov z každej 
predmetovej špecializácie

1.
40
16
2.
100
40
3.
160
64
4.
230
92
5.
300
-

 

Rok štúdia

Bakalárske štúdium

Učiteľstvo – počet kreditov 
z každej predmetovej špecializácie

Magisterské štúdium

Učiteľstvo – počet kreditov z každej predmetovej špecializácie

1.
40
16
40
16
2.
100
40
120
-
3.
180
-
-
-

Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu sa študentovi zhromažďujú - akumulácia kreditov. Jednou z podmienok dokončenia trojročného bakalárskeho štúdia je získanie najmenej 180 kreditov z predmetov, predpísaných študijným programom. Ak nadväzuje napr. dvojročné magisterské štúdium, pribudne študentovi 120 kreditov, t.j. získa spolu najmenej 300 kreditov.

Každý študijný  program predpisuje študentovi absolvovať určité množstvo predmetov v členení povinné, povinne voliteľné a výberové. Na získanie vysokoškolského vzdelania musí študent úspešne absolvovať všetky povinné predmety študijného programu, a tiež získať určený počet kreditov za povinne voliteľné predmety. Ďalšie predmety absolvuje študent podľa vlastného výberu tak, aby dosiahol minimálny počet kreditov potrebný na postup do ďalšej časti štúdia a na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Na základe toho, v rámci určených pravidiel a v súlade so študijným poriadkom fakulty, si študent zostavuje sám, alebo s pomocou študijného poradcu z pracoviska odborne garantujúceho príslušný študijný program, svoj individuálny študijný plán na každý rok štúdia, čo mu umožňuje lepšiu profiláciu.

Možnosť absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole v zahraničí alebo v SR je zakotvená vo vysokoškolskom zákone č. 131/2002 Z.z.. Kreditový systém prispieva k študentskej mobilite dvojakým spôsobom. Každá vysoká škola zapojená do ECTS je povinná zverejňovať informácie o možnostiach štúdia, čím má študent možnosť získať lepší prehľad o tom, kde môže študovať. Druhý významný prínos predstavuje tzv. zmluva o štúdiu (Study agreement), ktorú uzatvárajú vysielajúca škola, prijímajúca škola a študent. Táto zmluva predstavuje pre študenta záruku, že po absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole mu budú uznané predmety a započítaný získaný počet kreditov (transfer kreditov). ECTS tak umožňuje porovnávať obsah a dosiahnuté výsledky vzdelávania na jednotlivých univerzitách a garantuje rovnaký postup pri akademickom uznávaní štúdia v zahraničí.