print

Disciplinárny poriadok

Disciplinárny poriadok určuje a vymedzuje činnosť disciplinárnej komisie, ktorej úlohou je preskúmanie návrhov na začatie disciplinárneho konania, ktoré sú doručené predsedovi disciplinárnej komisie, ktorým je zvyčajne prodekan pre pedagogickú činnosť. 

Nakoľko FPV UMB nemá prijatý vlastný Disciplinárny poriadok, jej činnosť sa riadi Disciplinárnym poriadkom UMB. 

=