print

Organizácia ZS AR 2020/2021

Začiatok akademického roka 2020/2021

  • Začiatok akademického roka 2020/2021 sa posúva na 28. 9. 2020. Zimný semester sa ukonči v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2020/2021.
  • Promócie v termíne 8. 10. 2020 sú vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súlade s nariadeniami Krízového štábu UMB ZRUŠENÉ.

Všetci študenti sú povinní pred začiatkom výučbovej časti zimného semestra AR 2020/2021, najneskôr však prvý týždeň semestra do 30. 9. 2020, doniesť na Oddelenie pre pedagogickú činnosť vyplnené Čestné vyhlásenie (v prílohe). 


Výučba predmetov spoločného základu - PREDNÁŠKY

Na základe uváženia všetkých rizík súvisiacich s realizáciou hromadných prednášok v predmetoch spoločného základu (viď nižšie), sme rozhodli o zmene prezenčnej metódy výučby na dištančnú metódu od pondelka 5.10.2020. Doba trvania  - podľa aktuálnej situácie a aktualizovaných pokynov.

Poznámkasemináre v skupinách učiteľských medzifakultných ŠP zatiaľ prebiehajú prezenčne podľa rozvrhu.

Prehľad predmetov vyučovaných vo vysokých počtoch študentov:

Utorok:
6.-7. VH: všeobecná a vývinová psychológia -  aula T40
8.-9. VH: všeobecná didaktika - aula T40
6.-7. VH: psychické a sociálne aspekty učenia - aula F313
 
Streda:
6.-7.VH: sociológia výchovy a sociálna patológia 
8.-11.VH: poruchy sociálneho vývinu/špeciálna a inkluzívna pedagogika - aula F313

Opätovne na Vás chcem apelovať, aby ste dôsledne dodržiavali pravidlo R - O - R (rúško - odstup - ruky), aby sme spoločne v maximálnej miere eliminovali možné riziká súvisiace so súčasnou epidemiologickou situáciou.

Prerušenie prezenčnej výučby

Na základe vývoja situácie šírenia ochorenia COVID-19 a následného zvýšeného počtu študentov s potrebou karantény, rozhodol Krízový štáb FPV UMB dňa 8.10.2020, že z preventívnych dôvodov sa od 12.10.2020 do 23.10.2020 bude výučba na Fakulte prírodných vied UMB realizovať dištančnou metódou. O ďalšom obnovení prezenčnej výučby (v plnom alebo čiastočnom rozsahu) budeme včas informovať.

 

 

=