print

Opatrenia prijaté Krízovým štábom FPV UMB

8. september 2020

Dekanka fakulty vymenovala dňa 7.9.2020 Krízový štáb FPV UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Krízový štáb pozorne sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo veci šírenia ochorenia COVID-19 a je pripravený operatívne reagovať na zmenu vývoja s cieľom chrániť fyzické aj dušené zdravie všetkých študentiek a študentov, zamestnankýň a zamestnancov.

V nadväznosti na opatrenia prijaté Krízovým štábom UMB zo dňa 2.9.2020, ktoré platia pre všetkých zamestnancov a študentov UMB v planom rozsahu (odkaz uvedený nižšie), Krízový štáb FPV UMB prijal dňa 8.9.2020 opatrenia súvisiace s pedagogickým procesom ZS AR 2020/2021 a ďalšími činnosťami zohľadňujúcimi špecifiká a charakter štúdia a procesov uskutočňovaných na fakulte prírodovedného zamerania.

Pedagogický proces

Organizácia a podmienky pedagogického procesu sa v plnej miere riadia nariadeniami a opatreniami uvedenými v dokumente opatrení prijatých Krízovým štábom UMB. Krízový štáb FPV UMB odporúča v súčasnej situácii, a po zohľadnení špecifík a charakteru štúdií na fakulte, realizovať výučbu prezenčnou formou vo všetkých ročníkoch, stupňoch štúdia za dodržania princípu R-O-R (rúško - odstup - ruky).

Zahraničné cesty zamestnancov a zahraničné mobility

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa povoľujú v nevyhnutných prípadoch, v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. Študentské a zamestnanecké mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. V prípade tzv. červených krajín alebo červených regiónov v danej krajine je zahraničný partner a študent povinný sa na referáte pre medzinárodnú spoluprácu fakulty preukázať negatívnym certifikovaným testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 3 dni.

-----------------------------

Krízový štáb FPV UMB - zloženie

-----------------------------

Krízovým štábom FPV UMB bola určená kontaktná osoba na FPV UMB zodpovedná za komunikáciu v súvislosti s epidemiologickou situáciou na fakulte:

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Miestnosť:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00

Otázky týkajúce sa ochorenia COVID-19 môžete adresovať na zriadenú infolinku: covidfpv@umb.sk

-----------------------------

Linky

Opatrenia prijaté Krízovým štábom UMB zo dňa 2.9.2020

Aktuálne informácie o koronakríze: https://korona.gov.sk

-----------------------------

Telefonické centrá

  • Úrad verejného zdravotníctva SR: +421 917 222 682
  • Národné centrum zdravotníckych informácií: +421 (0)2 3235 30 307
=