print

Kontinuálne vzdelávanie

Fakulta poskytuje ďalšie vzdelávanie pre učiteľov prírodovedných predmetov vo forme akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania. Nižšie je uvedená aktuálna ponuka akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania. 


IMPLEMENTÁCIA BÁDATEĽSKÝCH AKTIVÍT DO VYUČOVACIEHO PROCESU

Ponúkané aktualizačné vzdelávanie poskytne učiteľom aktuálne informácie o bádateľských aktivitách v teoretickej, ale najmä praktickej metodickej rovine. Učitelia získajú príležitosť rozšíriť si svoje profesijné kompetencie v oblasti využívania bádateľsky orientovaného prírodovedného vzdelávania, rozvinúť si svoje zručnosti v oblasti prípravy a riadenia bádateľských aktivít žiakov vrátane ich hodnotenia a získajú množstvo námetov na implementáciu a praktické zručnosti s realizáciou bádateľských aktivít v jednotlivých prírodovedných predmetoch.

Podrobné informácie o kurze  
Bližšie informácie o kurze - kontaktná osoba: doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Prihláška na vzdelávanie sa podáva písomne do 31.12.2019 na adresu Katedra fyziky FPV UMB, Darina Frindtová, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.  Vzdelávanie začne prebiehať od 1.2.2020.

Prihláška na kurz    
Kontakt pre zasielanie prihlášky: Darina Frindtová

=