print

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na FPV UMB sa riadi podľa Smernice č. 7/2016 o doktoradskom štúdiu na UMB v Banskej Bystici. Termíny pre plnenie si povinností sú uvedené v harmonograme štúdia pre aktuálny akademický rok. Bližšie informácie o odporúčaných študijných plánoch pre akreditované štúdijné programy III. stupňa štúdia je možné nájsť v časti "Akreditované študijné programy".

V prílohách nájdete interné pokyny a usmernenia pre doktorandské štúdium na FPV UMB.

=