print

doc. RNDr. Stanislav Jeleň , CSc.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Docent

KontaktMiestnosť: Gaudeámus
Telefón: 048 446 7254

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Email: Stanislav.Jelen@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda09:00 - 11:00
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Vzdelanie a kvalifikácia:

 

1.8.2012 - Docent v študijnom odbore geológia,

miesto a dátum obhajoby: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (1.6.2012),

habilitačná práca: „Epitermálna mineralizácia v centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu: mineralógia a podmienky vzniku“

 

1984-1988 – doktorandské štúdium (rudná mineralógia, geochémia, ložisková geológia )

Institut geologii rudnych mestoroždenij, petrografii, mineralogii i geochimii Rossijskoj Akademii nauk (IGEM RAN), Moskva, Ruská federácia,

dizertačná práca: Mineraľnyje asociacii i uslovija obrazovanija rud mestoroždenija Banská Štiavnica (na primere žily Terézia)

 

1978-1983 - Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,

odbor: základná a ložisková geológia, geochémia

 

Odborná prax:

 

1.11.2012 – súčasnosť – Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

1995 – 2012 – Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica – externý vysokoškolský učiteľ

1996 – súčasnosť – Geologický ústav, Slovenská akadémia vied, pracovisko: Banská Bystrica – samostatný vedecký pracovník II A

1988 – 1996 - Geologický ústav, Slovenská akadémia vied, pracovisko: Banská Bystrica – vedecký pracovník

1984 – 1988 - Institut geologii rudnych mestoroždenij, petrografii, mineralogii i geochimii Rossijskoj Akademii nauk (IGEM RAN), Moskva, Ruská federácia - interný ašpirant

1983 – 1984 - Geologický ústav, Slovenská akadémia vied, pracovisko: Bratislava – odborný asistent

 

Pedagogická činnosť

 

Pedagogická profilácia (geológia, mineralógia, ložisková geológia, geochémia)

 

Výučba predmetov:

Všeobecná geológia 1,2

Mineralógia 1, 2, 3

Kryštalografia

Odrazová mikroskopia

Mikroskopia hornín a minerálov

Ťažké minerály

Technická mineralógia

Obkladové a drahé kamene Západných Karpát

Topografická mineralógia a petrológia Západných Karpát

Terénne cvičenia

 

2001 – 2013 – vedenie diplomových prác (5), bakalárskych prác (6), doktorandská práca (1)

 

Vedecko-výskumná činnosť - profil:

rudná mineralógia, izotopové štúdium C, O, Pb, štúdium fluidných inklúzií, environmentálne štúdium kontaminácie krajinných zložiek ťažkými kovmi a jej remediácie, biotechnológie

 

projekty národné a medzinárodné

 

2011-2014 - Projekt APVV-0663-10: Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu ložiskách a možnosti jej remediácie (zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., spoluriešiteľ – vedúci za GÚ SAV – S. Jeleň)

2012-2014 - Grant VEGA – 2/0087/12: Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska (zodpovedný riešiteľ: S. Jeleň)

2010 – 2013 – Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum zemskej geosféry v rámci grantu (Operačný program Výskum a vývoj - 2009/4.1/03-SORO) – člen výskumno-vzdelávacieho centra

2006 – 2010 - Projekt APVV LPP-0362-06: Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska (zodpovedný riešiteľ: S. Jeleň)

2006-2008 - Grant VEGA – 2/6094/26: Minerálne asociácie oxidačnej zóny štiavnicko-hodrušského rudného rajónu (zodpovedný riešiteľ: S. Jeleň)

2003-2005 - Grant VEGA – 2/3168/23: Syntéza metalogenézy štiavnického stratovulkánu (zodpovedný riešiteľ: S. Jeleň)

1999-2002 – Grant VEGA -  6059: „Model rudogenerujúcich a alteračných procesov v stredoslovenských neovulkanitoch“ (zodpovedný riešiteľ: S. Jeleň)

1998-2000 – Grant VEGA - 5160: „Metalogenetické aspekty a potenciálne zdroje drahokovovej mineralizácie v alpínskej kolízno-extenznej zóne veporika“ (zodpovedný riešiteľ: S. Jeleň)

2012-2014 - Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov. Medziakademický projekt a zmluva o spolupráci medzi GÚ SAV v Bratislave a IGEM RAN v Moskve (zodpovedný riešiteľ za GÚ SAV: S. Jeleň)

2007-2009 - Comparative mineralogical-geochemical analysis of Au-Ag-Ві- Te-Se mineralization of neovulcanites and crystalline complexes of Ukraine and Slovakia (Carpathian region). - Spoločný medziakademický vedecko-výskumný projekt medzi GÚ SAV v Banskej Bystrici, Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation named after M.P. Semenenko, NAS of Ukraine, Department of regional and genetic mineralogy v Kijeve a Katedrou mineralógie a petrológie PríF UK v Bratislave (zodpovedný riešiteľ za GÚ SAV: S. Jeleň)

2005-2009 - Zistenie genetických a vekových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanoštruktúrach stredoslovenských neovulkanitov (Vyjavlenie genetičeskich i vremennych svjazej magmatizma i epitermaľnogo rudogeneza v vulkanostrukturach Centraľnoslovackoj neovulkaničeskoj oblasti) - Medziakademický projekt a zmluva o spolupráci medzi GÚ SAV v Bratislave, ŠGÚDŠ v Bratislave a IGEM RAN v Moskve (zodpovedný riešiteľ za GÚ SAV: S. Jeleň)

1998-2003 - Vypracovanie genetických a prognóznych kritérií epi- a mezotermálneho zrudnenia v neovulkanických formáciách Slovenska (Razrabotka genetičeskich i prognoznych kriteriev epi- i mezotermaľnogo orudenenia v neovulkaničeskich formaciach Slovakii) Medziakademický projekt a zmluva o priamej vedecko-technickej spolupráci medzi GÚ SAV v Bratislave, PríF UK v Bratislave a IGEM RAN v Moskve (zodpovedný riešiteľ za GÚ SAV: S. Jeleň)

1993 – 1998 - UNESCO – IGCP – Projekt No. 356: Plate Tectonic Aspects of Alpine Metallogeny in the Carpatho-Balkan Region (1993 – 1997, O.E.C. 1998), spoluriešiteľ - aktívna účasť na konferenciách (1993 Budapešť, 1995 Atény, 1996 Sofia, 1997 Dojran)

1998 – 2004 - UNESCO – IGCP – Projekt No. 486: Gold-Silver-Telluride Deposits of the Golden Quadrilateral, South Apuseni Mts., Romania, Nigel Cook, workshop v Alba Iulii, spoluriešiteľ - aktívna spolupráca (Výsledky spoločných prác v rokoch 1998 až 2004 sa prezentovali na medzinárodnom workshope IGCP - projekt 486 „Au-Ag-telluride-selenide deposits“, v Alba Iulii, v Rumunsku, 31.8. - 7.9. 2004 a v Moskve 23.-28. augusta 2006)

 

najvýznamnejšie publikácie:

 

BAKOŠ, F., CHOVAN, M., BAČO, P., BAHNA, B., FERENC, Š., HVOŽĎARA, P., JELEŇ, S., KAMHALOVÁ, M., KAŇA, R., KNÉSL, J., KRASNEC, Ľ., KRIŽÁNI, I., MAŤO, Ľ., MIKUŠ, T., PAUDITŠ, P., SOMBATHY, L., ŠÁLY, J.: Zlato na Slovensku – Sprievodca zlatou históriou, ťažbou a náleziskami na našom území. Slovenský skauting, 2004, Bratislava. 298 s.

CHOVAN, M., HÁBER, M., JELEŇ, S., ROJKOVIČ, I., ANDRÁŠ, P, ANTAL, B., BEBEJ, J., BEŇKA, J., BÖHMER, M., DIVINEC, Ľ., ĎUĎA, R., HATÁR, J., HURAI, V., HURNÝ, J., KODĚRA, P., KOTUĽÁK, P., KÚŠIK, R., MAŤO, Ľ., ONAČILA, D., RAGAN, M., ROJKOVIČOVÁ, Ľ.: Ore Textures in the Western Carpathians. Bratislava : Slovac Academic Press, 1994. 219 s.

CHERNYSHEV, Igor V. - KONEČNÝ, Vlastimil - LEXA, Jaroslav - KOVALENKER, Vladimir A. - JELEŇ, Stanislav - LEBEDEV, Vladimir A. - GOLTSMAN, Yurij V. K-Ar and Rb-Sr geochronology and evolution of the Štiavnica Stratovolcano (Central Slovakia). In Geologica Carpathica, 2013, vol. 64, no. 4, p. 327-351.

JELEŇ S., PRŠEK J., KOVALENKER V. A., TOPA D., OZDÍN D., SEJKORA J.,: Bi sulphosalts from the Banská Štiavnica-Hodruša ore field: Mineralogy and chemical composition. The Canadian Mineralogist, 2012, vol. 50, 325-340

ANDRÁŠ P., TURISOVÁ I., KRNÁČ J., DIRNER V., VOLEKOVÁ-LALINSKÁ B., BUCCHERI G., JELEŇ S.: Hazards of heavy metal contamination at Ľubietová Cu-deposit (Slovakia). Procedie Environmental Sciences 14, 2012, 3-21.

KOVALENKER, V.A., NAUMOV, V.B., PROKOFJEV, V.JU., JELEŇ, S., HABER, M.: Composition of Magmatic Melts and Evolution of Mineral-Forming Fluids in the Banska Stiavnica Epithermal Au-Ag-Pb-Zn Deposit, Slovakia: A Study of Inclusions in Minerals. Geochemistry International, 2006, vol. 44, No. 2, 118-136.

PROKOFIEV, V., KAMENETSKY, V.S., KOVALENKER, V.A., BODON, S.B., JELEN, S.: Evolution of magmatic fluids at the Banska Stiavnica precious and base metal deposit, Slovakia - Evidence from melt and fluid inclusions. Economic Geology, vol. 94, 1999, 949-956.

FICERIOVÁ, J., BALÁŽ, P., BOLDIŽÁROVÁ, J., JELEŇ, S.: Thiosulphate leaching of gold from a mechanically activated CuPbZn concentrate, Hydrometallurgy 2002, vol. 67, 37-43.

KOVALENKER, V., PROKOPHIEV, V., HÁBER, M., JELEŇ, S.: Banská Štiavnica epithermal fluid-magmatic system: Fluid/Salt melt inclusions studies. Geologica Carpathica, 50, 1999, 188-189

JELEŇ, S., HÁBER, M., KOVALENKER, V., NOSIK, L., NAUMOV, V.: Genetic model of the epithermal mineralization at the Banská Štiavnica - Hodruša ore district (Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica, 50, 1999, 187-188

KOVALENKER, V.A., PROKOFJEV, V.YU., HABER, M., JELEŇ, S., NOSIK, L.P.: Mineralogical, fluid inclusion and stable isotope studies of the Banska Štiavnica epithermal precious and base metals deposits in the Central Slovakia. Geologica Carpathica, special issue, vol. 53, september 2002, VEDA, vyd. SAV, elektronická forma (CD),

KOVALENKER, V.A., PROKOFJEV, V.YU., JELEŇ, S., CHERNYSHEV, I.V., KRAUS, POKROVSKI, B.G.: Fluid-salt-melt evolution and sources of fluids at the Banska Štiavnica epithermal ore-forming system, Central Slovakia. Geologica Carpathica, special issue, vol. 53, september 2002, VEDA, vyd. SAV, elektronická forma (CD)

JELEŇ, S., HÁBER, M.: Banská Štiavnica and Hodruša gold, silver and polymetallic deposits (Slovak Republic), Geologica Macedonica, vol. 11, 1997, 17-32.

PROKOFJEV, V.JU., KOVALENKER, V.A., JELEŇ, S.: Evoľucija fľuidov štiavnickoj epitermaľnoj rudno-magmatičeskoj sistemy v centraľnoj Slovakii. Izv. Akad. Nauk, sér. geol., 1992, 9, 137-143

JELEŇ, S.: Minerály antimónu z hydrotermálnych žíl štiavnicko - hodrušského rudného obvodu. Minerál, roč. 5, 1997, 4, 273-276

ANDRÁŠ P., LICHÝ A., KRIŽÁNI I., RUSKOVÁ J., LADOMERSKÝ J., JELEŇ S., MATUŠKOVÁ L.: „Podlipa dump-field at Ľubietová - land contaminated by heavy metals (Slovakia)“. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, North University of Baia Mare, 2008, vol. 3, No. 2, 5-18

CHOVAN, M., PUTIŠ, M., NÉMETH, Z., MAŤO, Ľ., ANDRÁŠ, P., JELEŇ, S. : Rudné mineralizácie so zlatom v Západných Karpatoch, paleotektonická pozícia. Mineralia Slovaca. - Vol. 31, 1999, 175 – 178.

BAČO, P., JELEŇ, S., KODĚRA, P., ĎUĎA, R., KOŠÁRKOVÁ, M., REPČIAK, M.: Zlato na ložisku Zlatá Baňa a ďalších výskytoch v Slanských vrchoch. Mineralia Slovaca, 31, 1999, 3-4, 203-206.

JELEŇ, S., HÁBER, M., ROJKOVIČOVÁ, Ľ.: Mineralogická charakteristika zlata drahokovových asociácií v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne. Mineralia Slovaca, 31, 1999, 3-4, 253-256.

KOVALENKER, V., JELEŇ, S., HÁBER, M., ĎUĎA, R., PROKOFIEV, J.: Mineral parageneses, fluid inclusions and stable isotopes studies of Au-Ag-base metal mineralization of Banská Štiavnica and Zlatá Baňa stratovolcanos: A comparizon. In: Geology and prospecting in the Carpathians, Mineralia Slovaca, 32, 2000, 249-250.

HÁBER M., JELEŇ S., KOVALENKER V., ČERNYŠEV I.: Model epitermálneho zrudnenia banskoštiavnického rudného poľa. Mineralia Slovaca, 33, 2001, 3, 215-224.

KRIŽÁNI, I., JELEŇ, S., ANDRÁŠ, P.: Výskyt platiny na ložisku Banská Hodruša, Mineralia Slovaca, 35, 2003, 2, 147-150

FICERIOVÁ, J., BALÁŽ, P., BOLDIŽÁROVÁ, E., JELEŇ, S.: Lúhovanie striebra z mechanochemicky predupraveného komplexného sulfidického koncentrátu. Acta Metallurgica Slovaca, 9, 2003, 1, 5-12.

ANDRÁŠ, P., KRIŽÁNI, I., JELEŇ, S.: Minerály ako súčasť ľudského organizmu. Mineralia Slovaca, 36, 2004, 129-136.

KOVALENKER V.A., NAUMOV V.B., PROKOFJEV V.JU., JELEŇ S.: „Zloženie magmatických tavenín a evolúcia mineralizujúcich fluíd Au-Ag-Pb-Zn-Cu ložiska Banská Štiavnica – údaje zo štúdia inklúzií v mineráloch“. Mineralia Slovaca, 37, 2005, 3, 338-339.

 

Členstvo v organizáciách:

 

- SGS - Slovenská geologická spoločnosť - člen od r. 1982, predseda pobočky v Banskej Bystrici (2002-2006)

- SALG - Slovenská asociácia ložiskových geológov - člen od r. 1998 doteraz

- SBS - Slovenská banská spoločnosť v Banskej Bystrici - člen od r. 1991 doteraz

- IAGOD - International Association of Geology of ore Deposits - člen od r. 1995

- IMA - International Mineralogical Association – člen od r. 1996

- ŠOPSR - Poradný zbor Štátnej ochrany prírody SR pre ochranu anorganickej prírody, Banská Bystrica - člen (2000-2005 pripomienkovanie Zákona o ochrane prírody a krajiny, časť ochrana anorganickej prírody)

- člen komisie pre štátne záverečné skúšky v magisterskom študijnom programe Geologie, obor Geologie, na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (2003 – 2009)

- člen spoločnej odborovej komisie vo vednom odbore 12-07-9 mineralógia pre študijný program Mineralógia (2000 – 2004).

- člen spoločnej odborovej komisie v odbore 4.1.29 Mineralógia pre študijný program Mineralógia, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (2005 – 2014) .

- člen spoločnej odborovej komisie v odbore 4.1.27 Ložisková geológia pre študijný program Ložisková geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (2005 – 2014)

- Vedeckou radou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave som bol schválený ako školiteľ doktorandského štúdia v odbore mineralógia a ložisková geológia (2011 - ).

- člen Krajskej a Celoštátnej komisie Biologickej olympiády

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

 

Ruská federácia: IGEM RAN Moskva, GEOCHI RAN (1997-2013)

Ukrajina : IGMOF NAVU Kijev, 2008-2013

Macedónsko - Univerzita „Sv. Cyrila a Metoda“ v Skopje, Fakulta baníctva a geológie v Štipe 1998

Poľsko: Univerzita v Sosnowci, Zaklad Geologii Zlož Wydzial Nauk o Ziemi „Uniwersitetu Slaskiego“ a v Krakove, Poľsko, 2007, Akadémia banícko-hutnícka (AGH) 2012-2014

Bulharsko - Univerzita v Sofii - „Sv. Kliment Ohridski“, Fakulta geológie a geografie, 1998

Maďarsko: Univerzita v Budapešti (1993, 2010) a v Miškolci (2000, 2003, 2012)

Česká republika: VŠB TU Ostrava 1999, 2000, 2002

Taliansko: 1992

Veľká Británia: Natural history museum, Londýn (1993), University of Exeter (1994)

North University, Baia Mare, Rumunsko (2006-2013);

 

Významné ocenenia:

 

1983 – udelená cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave za vynikajúce úspechy v štúdiu

1988 – udelený odznak za pracovné úspechy, Hlavný výbor SZM v Moskve

2004 - ocenenie monografie Zlato na Slovensku Slovenským literárnym fondom v kategórii vedeckej a odbornej literatúry jej bola udelená "Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2004".

2014 – udelenie čestného odznaku Ministra hospodárstva SK Za zachovanie tradícií

Miestnosť:
Gaudeámus
Telefón:
048 446 7254