print

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra fyziky
 • Funkcia:Vedúci katedry
 • Zaradenie:Profesor

KontaktMiestnosť: 200
Telefón: 048 446 7 200Email: stanislav.holec@umb.sk

Stránkové hodiny

Pondelok-
Utorok10:00 - 12:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
podľa dohody mailom

Profesijná charakteristika

Výber z pedagogickej činnosti 

 • Optika
 • Teoretická fyzika 1
 • Matematika pre fyzikov
 • Integrovaná prírodoveda

Profesionálna kariéra 

 • Od r. 1981 po súčasnosť:  Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
 • Pracovné pozície: asistent, odborný asistent, docent, profesor (od r. 2004)
 • Funkčné pozície: prodekan, dekan, prorektor, vedúci katedry (od r. 2015)

Vzdelanie

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – MFF UK Bratislava (1981)
 • RNDr. – MFF UK Bratislava (1982)
 • PhD. – MFF UK Bratislava (1993)
 • Doc. – FPV UMB Banská Bystrica (1997)
 • Prof. – FPV UMB Banská Bystrica (2004)

Oblasti výskumu 

 • Školský fyzikálny experiment
 • Využívanie IKT vo fyzikálnom a prírodovednom vzdelávaní
 • Výučba fyziky v kontexte integrovaného vyučovania prírodovedných predmetov
 • Reštrukturalizáciu obsahovej a metodickej prípravy učiteľov
 • Neformálne fyzikálne vzdelávanie

Významnejšie členstvá

 • Člen Vedeckej rady FPV UMB v Banskej Bystrici (od r. 1997),
 • člen Vedeckej rady FPV UKF Nitra (2004 - 2014),
 • člen Vedeckej rady UMB v Banskej Bystrici (2004 - 2014),
 • člen Vedeckej rady FHPV PU Prešov (od r. 2011 - 2015),
 • člen odborovej komisie doktorandského štúdia Teória vyučovania fyziky na FPV UKF Nitra, FMFI UK Bratislava, PF UPJŠ Košice, FPV UMB Banská Bystrica,
 • člen, resp. predseda komisií pre štátne skúšky, rigorózne skúšky, dizertačné skúšky, obhajoby dizertačných prác, komisií pre habilitačné a vymenúvacie konania (FPV UMB, FPV UKF Nitra, PF UKF Nitra, FMFI UK Bratislava),
 • člen redakčnej rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky.
Miestnosť:
200
Telefón:
048 446 7 200