print

doc. Štefan Ferenc, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Docent

KontaktMiestnosť: Gaudeámus
Telefón: 048 446 7253Email: stefan.ferenc@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok09:00 - 10:30
Utorok08:00 - 10:30
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

Zoznam publikovaných a nepublikovaných prác

 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 

Bakos, F., Chovan, M., Bačo, P., Bahna, B., Ferenc, Š., Hvožďara, P., Jeleň, S., Kamhalová, M., Kaňa, R., Knésl, J., Krasnec, Ľ., Križáni, I., Maťo, Ľ., Mikuš, T., Pauditš, P., Sombathy, L., Šály., J., 2004: Zlato na Slovensku. Slovenský skauting, Bratislava, 298.

 Ferenc Š, Hronček P, Senček RR, Vlasáč J, 2018: Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice. Amtheon s.r.o., Banská Bystrica, 179.

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

 

Andráš, P., Jeleň, S., Ferenc, Š., 2013: Geologicko-ložisková charakteristika Cu ložísk Špania Dolina, Staré Hory, Ľubietová a Poniky. In: Andráš et al., Staré Bánské zátěže opuštěných Cu ložisek. Vysoká škola báňská – TU Ostrava, 123-141.

 

 

ADC   Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

 

Ferenc, Š., Uher, P., 2007: Magnesian wolframite from hydrotermal quartz veins in the Rochovce granite exocontact, Ochtiná, Western Carpathians, Slovakia. N. Jb. Miner. Abh., 183., 2., 165-172.

Ferenc, Š., Uher, P., Spišiak, J., Šimonová V., 2016: Chromium- and nickel-rich micas and associated minerals in listvenite from tjhe Muránska Zdychava, Slovakia: products of hydrothermal metasomatic transformation of ultrabasic rock. Journal of Geosciences, 61, 3, 239-254.

Majzlan J., Berkh K., Kiefer S., Koděra P., Fallick A., Chovan M., Bakos F., Biroň A., Ferenc Š., Lexa J., 2018: Mineralogy, alteration patterns, geochemistry, and fluid properties of the Ag-Au epithermal deposit Nova Baňa, Slovakia. Mineralogy and Petrology, 112, 1, 1-23.

Ferenc Š., Biroň A., Mikuš T., Spišiak J., Budzák Š., 2018: Initial replacement stage of primary uranium(UIV) minerals by supergene alteration: association of uranyl-oxide hydroxy-hydrates and“calciolepersonnite“ from the Krátka Dolina Valley (Gemerská Poloma, Gemeric Unit, Western Carpathians, Slovakia). Journal of geosciences, 63, 277-291.

Ondrejka M, Bačík P, Putiš M, Uher P, Mikuš T, Luptáková J, Ferenc Š, Smirnov A., 2020: Carbonate-beraring phosphohedyfane-„hydroxylphosphohedyphane“ and cerussite: supergene products of galena alteration in permian aplite (Western CArpathians, Slovakia). Canadian Mineralogist, 58, 347-365.

 

 

ADD   Vedecké práce v domácichch karentovaných časopisoch:

 

Spišiak J., Vetráková L., Chew D., Ferenc Š., Mikuš T., Šimonová V., Bačík P., 2018: Petrology and dating of the Permian lamphrophyres from the Malá Fatra Mts. (Western Carpathians, Slovakia). Geologica Carpathica, 69, 5, 453-466.

 

ADE   práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:

 

Ferenc, Š., Rojkovič, I., 2001: Copper mineralization in the Permian basalts of the Hronicum unit, Slovakia. Geolines, Academy of Sciences of the Czech republic, 13, 22-27.

Ferenc, Š., Olšavský, M., 2013: Sadrovec z lomu Harmančok pri Uľanke. Minerál., 21., 1., 16-20., ISSN 1213-0710.

Kopáčik, R., Ferenc, Š., 2016: Sabugalit z lokality Brezno - Skalka (Stredné Slovensko). Minerál, 24., 4, 297-300., ISSN 1213-0710.

Vlasáč J., Ferenc Š., Polák Ľ., 2017: Cu mineralizácia v permských bazaltoch pri Banskej Bystrici (lokalita Senica-Lazina). Minerál, 25., 2, 146-150., ISSN 1213-0710. 

Ferenc Š., Vlasáč J., Polák Ľ., 2017: Čuntava pri Dobšinej - zabudnutý výskyt ortuťových rúd a jeho problematická genéza. Minerál, 25., 2, 164-171., ISSN 1213-0710.

Sedláčková P., Ferenc Š., Vetráková L., 2018: Výskyty realgáru na Slovensku. Minerál, 26., 4, 339-346., ISSN 1213-0710.

Sedláčková P., Ferenc Š., 2018: Auripigment z okolia Banskej Bystrice. Minerál, 26., 6, 533-538.

 

 

ADM   práce v zahraničných časopisoch (indexovaných v Scopus a WoS):

 

Uher, P., Ferenc, Š., Spišiak, J., 2013: Cr-Ni muskovit z Muránskej Zdychavy pri Revúcej (Slovenské Rudohorie, stredné Slovensko). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz., Praha, 21., 1., 62-66., ISSN 1211-0329

 Ferenc Š., Bakos F., Demko R., Koděra P., 2014: Výskyty sideritovej (Fe karbonátovej) a kremeňovo-sulfidickej minera­lizácie pri Lovinobani a Uderinej (Slovenské rudohorie-veporikum), Slovenská republika. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 25-41. ISSN 1211-0329.

Ferenc, Š., Polák, Ľ., Mikuš, T., Biroň, A., 2016: Výskyt laumontitu v katastri obce Píla (Pohronský Inovec, stredné Slovensko). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 1, 56-59.

Ferenc Š., Biroň A., Luptáková J., Mikuš T. (2016) Zeolitová mineralizácia v permských bazaltoch hronika (Kozie chrbty, východné Slovensko). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 24, 2, 256-268. ISSN 1211-0329.

Polák Ľ., Ferenc Š., Biroň A., Sýkorová M. (2016) Uranofán zo Seliec pri Banskej Bystrici (Starohorské vrchy, Slovenská republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 24, 2, 178-182. ISSN 1211-0329.

Spišiak J., Vozárová A., Vozár J., Ferenc Š., Mikuš T., Šimonová V., 2017: Fe3+ rich katoite from permian basalts (Hronicum, Western Carpathians, Slovakia): composition and origin. Carpathian J. of Earth and Environmental Sci., 12, 1, 293-299.

 Ferenc Š., Biroň A., Sejkora J., Sýkorová M. (2017) Fosfouranylit z oxidačnej zóny žilnej kremenno-apatitovo-REE-U mineralizácie v Majerskej doline pri Čučme (Slovenské rudohorie, gemerikum). Bull. Mineral. Petrolog. 25, 1, 23-32.

Polák Ľ., Ferenc Š., Mikuš T, Sejkora J.,  2017: Nové údaje o uranylových mineráloch z lokality Selce pri Banskej Bystrici (severné veporikum, Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog. 25, 2, 162-169

Vlasáč J, Ferenc Š, Mikuš T, Polák Ľ, Luptáková J, Biroň A., 2018: Výskyt Cu mineralizácie v permských bazaltoch hronika pri Banskej Bystrici (Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog. 26, 2, 176-187

Ferenc Š, Vlasáč J, Mikuš T, Šimonová V, Olšavský M., 2019: Ľubietová-Peklo - drobný výskyt Cu-(±Ag) zrudnenia ukrytý v tieni „medených obrov“ (Slovenské rudohorie, veporikum, Západné Karpaty). Bull Mineral Petrolog. 27, 1, 46-62

Ferenc Š, Mikuš T, Spišiak J, Kopáčik R, Hoppanová E (2020) Kremeňovo-karbonátové žily s U-Mo-Cu mineralizáciou v permských intermediárnych až bázických vulkanitoch hronika na lokalite Kravany (Kozie chrbty, východné Slovensko). Bull Mineral Petrolog 28(2): 364-384. VEGA1/0237/18, APVV-19-0065

Ferenc Š, Hoppanová E, Kopáčik R, Mikuš T, Budzák Š (2020) Supergénne minerály stratiformnej U-Cu mineralizácie pri Spišskej Teplici (hronikum, Kozie chrbty, východné Slovensko). Bull Mineral Petrolog 28(2): 295-306. VEGA1/0237/18, APVV-19-0065

 

ADN   práce v domácich časopisoch (indexovaných v Scopus a WoS):

 

Ferenc Š., Dzúrová M., 2015: Mineral phases of the berthierite-garavellite series from the Klenovec-Medené occurrence (Slovenské Rudohorie Mts. – Veporic Unit), Slovak Republic. Acta Geologica Slovaca, 7, 1, 29–36.

Spišiak J, Vetráková L, Mikuš T, Chew D, Ferenc Š, Šimonová V, Siman P., 2019: Mineralogy and geochronology of calc-alkaline lamphrophyres from the Nízke Tatry Mts. crystalline complex (Western Carpathians). Miner Slov 51:61-78

 

ADF   Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

 

Olšavský, M., Ferenc, Š. 2002: Character of Permian volcanosedimentary sequences (Malužiná Formation) of the Hronicum unit at the NE part of Nízke Tatry Mts. Geologica Carpathica, special issue: Proceedings of the XVII Congress of Carpathian-Balkan Association, Bratislava, vol. 53. nestr. (iba na cd verzii zborníku)

Ferenc, Š., 2004: Nové výskyty minerálov telúru v západnej časti Slovenského rudohoria. Mineralia Slovaca, 36, vol. 3-4, 317-322.

Ferenc, Š., Bakos, F., Vavrová, J., 2006: Supergénna Au mineralizácia v Katarínskej Hute (Slovenské Rudohorie, veporikum). Mineralia Slov., 38., 99-108.

Ferenc, Š., Bakos, F., 2006: Au-Bi-Te mineralizácia v sineckej strižnej zóne (Kokava nad Rimavicou)-nový typ mineralizácie v Západných Karpatoch. Mineralia Slov., 38., 223-240.

Bakos, F., Ferenc, Š., Hraško, Ľ., 2006: Nový výskyt hydrotermálnej Au-Bi-Te mineralizácie v oblasti Krokavy (Slovenské Rudohorie, veporikum. Mineralia Slov., 38., 241-252.

Ferenc, Š., Šály, J., Lepeň, I., 2009: Výskyt alabanditu v Banskej Hodruši (Štiavnické vrchy, Slovenská republika). Mineralia Slov., 41., 2., 179-182.

Bakos, F., Ferenc, Š., Žitňan, P., 2009: Hydrotermálna polymetalická mineralizácia na lokalite Velčice-Horné štôlne v Tribeči. Mineralia Slov., 41., 2., 103-114.

Demko, R., Ferenc, Š., Biroň, A., Novotný, L., Bartalský, B., 2012: The genesis of the Kurišková U-Mo ore deposit. Mineralia Slovaca, 44., 1., 78.

Kvietok, M., Ferenc, Š., 2012: Analýza kamennej industrie z okolia Banskej Bystrice. Zborník SNM-prírodné vedy, 58., 27-35. ISSN 0139-5424

Ferenc, Š., Kuruc, P., 2013: Spišská Teplica, medené bane Panny Márie Pomocnice. Montanrevue, 6., 4., 26-27. ISSN 1337-9682

Ferenc, Š., Mikušová, J., Baláž, P., 2013: Banskobystrický geopark – historicky významné ložiská nerastných surovín. Miner. Slovaca, 45., 4., 239-244. ISSN 0369-2086

Hraško, Ľ., Antalík, M., Bačo, P., Bačová, Z., Bezák, V., Boorová, D., Bóna, J., Buček, S., Čech, P., Demko, R., Derco, J., Elečko, M., Filo, I., Ferenc, Š., Fordinál, K., Gazdačko, L., Gaži, P., Gluch, A., Gross, P., Harčová, E., Havrila, M., Havrila, J., Káčer, Š., Kobulský, J., Kohút, M., Kollárová, V., Konečný, P., Konečný, V., Kováčik, M. (KE), Kováčik, M. (BA), Kováčiková, M., Kováčová, M., Král, J., Kronome, B., Kubeš, P., Kučera, M., Laurinc, D., Madarás, J., Maglay, J., Németh, Z., Olšavský, M., Pécskay, Z., Pešková, I., Potfaj, M., Pramuka, S., Pristaš, J., Radvanec, M., † Siráňová, Z., Šimon, L., Šimonová, B., Vaneková, H., Vlachovic, J., Zlinská, A. a Žecová, K. 2014: Výsledky geologickej úlohy Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000. Geologické práce, Správy, 124, 7-66.

Ferenc Š., Kuruc P., 2015: Bane Sv. Alžbety - historický výskyt medených rúd pri Kravanoch (Spiš). Montanrevue, 8, 4, 6–7.

Hraško Ľ., Ferenc Š., Kucharič Ľ., Bakos F. 2015: Relationship of ore mineralizations to regional geological structures and geochemical anomalies in the Kohút Zone (Southern Veporicum). Slovak Geological Magazine, 123 - 146.

Ferenc Š., 2016: Laumontit a heulandit-Ca z permských bazaltov hronika v Kozích chrbtoch. Esemestník: spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti, 5, 1, 26-27.

 Ferenc Š., Biroň A. 2017: Pseudomorfózy goethitu po Fe-karbonátoch z lomu pri Šášovskom Podhradí (Štiavnické vrchy). Esemestník: spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti, 6, 1, 11-13.

Ferenc Š., Kyseľa S., Kuruc P. 2017: Štôlňa „Strieborná“ v Poprade-Kvetnici. Montanrevue, 10, 3, 10-13.

Ferenc Š., Biroň A., Mikuš T., Rovenský D., Budzák Š. 2019: Hranovnica-Zámčisko (kameňolom Dubina): prvý výskyt aragonitu v permských bazaltoch hronika Západných Karpát (Kozie chrbty, Slovenská republika). Esemestník : spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti, 8, 1, 5-11.

 

 

AED práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch:

 

Ferenc, Š., Bakos, F., Maťo, Ľ. 2004: Metalogenetický vývoj rudných mineralizácií v severnej a severozápadnej oblasti Sinca, Slovenské rudohorie- veporikum (predbežné výsledky). In: Mineralógia Západných Karpát a Českého Masívu, Bratislava., 25-29.

Ferenc Š., Mikuš T., Spišiak J., Milovská S. 2019: Supergene minerals in quartz ± fluorapatite hydrothermal veins with U-Mo and U-REE mineralization near Čučma (Gemeric Unit, Western Carpathians, eastern Slovakia): preliminary study. In: Ondrejka M., Fridrichová J. (eds.). Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019, Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov (29.-30. máj 2019). UK Bratislava, 17-19.

Spišiak J., Vetráková L.,  Ferenc Š. 2019: Permian magmatism in the Tatric crystalline complexes and Hronicum unit - comparison. In: Ondrejka M., Fridrichová J. (eds.). Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019, Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov (29.-30. máj 2019). UK Bratislava, 54-55.

 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 

Ferenc, Š., Knéslová, A., Knésl, J., 2007: Výskyty As mineralizácie pri Králikoch a Tajove v rudnom rajóne Kremnických vrchov. In: Jancsy, P., (ed.): Prvenstvá nerastnej ríše Slovenska. Zborník prednášok zo seminára, 6 - 7. 9. 2007, Banská Štiavnica, 7-11.

 

 

  AFC   publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

 

Ferenc, Š., 2002: Uranium mineralization in the Permian volcanic rocks at the Kravany, Kozie chrbty Mts., Western Carpathians, Slovac Republic-information. In: Kříbek, B.,Zeman, J., (eds.): Uranium Deposits: From their genesis to their environmental aspects, Prague, 49-52.

Ferenc, Š., Rojkovič, I., Maťo, Ľ. 2003: Uranylové minerály Západných Karpát. In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, Olomouc., 17-23.

Ferenc, Š., Maťo, Ľ. 2003: Epigenetická Zlato sulfidická mineralizácia v juhozápadnej časti veporika. In: Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, Olomouc., 10-16.

Ferenc, Š., Uher, P., Spišiak, J., 2011: Mineralógia listvenitu z Muránskej Zdychavy pri Revúcej (Slovenské Rudohorie, veporikum). In: Verner, K., Budil, P., Buriánek, D., Sborník abstraktů z II. otevřeného kongresu České Geologické Společnosti a Slovenské Geologické Společnosti, Monínec, 21. – 25. 9. 2011., 33.

 

 

 

AFD   Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

 

Ferenc, Š., Soják, M., Maťo Ľ., 2003: Menej známe stopy medenorudného baníctva na západe Spiša. In:  Labuda, J., Šušková, H., Zerola, J., (eds.): Zborník z konferencie:  Meď  v  Európe, Banská Štiavnica., 34-55.

Demko, R., Ferenc, Š., Hraško, Ľ., 2005: Problémy genézy ultrabázických telies hornblenditov veporika, petrológia, geochémia. In: Ďurža, O., Rapant, S., (eds.): zborník referátov z konferencie Geochémia 2005, Bratislava, 8. 12. 2005, 85-87.

Demko, R., Ferenc, Š., Novotný, L., Bartalský, B., 2007: Geochemicko-petrografické a mineralogické štúdium U-Mo ložiska Košice I - Jahodná. In: Ďurža, O.,  Rapant, S., (eds.): Geochémia 2007,   Zborník referátov z konferencie, 6. 12. 2007, Bratislava,  106-108.

Kvietok, M., Ferenc, Š., 2011: Prieskum na výskytoch Hg-As mineralizácie v oblasti Malachova a Králik. In: Labuda, J., (ed.): Zborník príspevkov z konferencie ARGENTIFODINA 2011, 7-9. 9. 2011 v Banskej Štiavnici. SBM Banská Štiavnica, 83-99.

Spišiak, J., Siman, P., Ferenc, Š., 2013: Granitové porfýry ľubietovského kryštalinika. Mineralogická a Petrologická konferencia MinPet 2013, Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov, FPV UK, Bratislava, 65-68.

Polák, Ľ., Ferenc, Š., Olšavský, M., 2015: Výskyt uránovej mineralizácie v Selciach pri Banskej Bystrici. In: Ondrejka, M. (ed.): Mineralogicko-petrologická konferencia PETROS 2015. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. Bratislava, 11. 6. 2015, 28-31.

Spišiak J., Vetráková L., Ferenc Š., 2015: Kersantity z Malej Fatry., mineralógia, geochémia a geochronológia. In: Ondrejka, M. (ed.): Mineralogicko-petrologická konferencia PETROS 2015. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. Bratislava, 11. 6. 2015, 58-61.

Kopáčik R., Ferenc Š., 2017: Uránová mineralizácia pri Brezne (veporikum): predbežné výsledky výskumu. In: Ondrejka, M., Fridrichová J. (eds.): Mineralogicko-petrologická konferencia PETROS 2017. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. Bratislava, 25. 5. 2017, 24-27.

 

 

AFE   Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií:

 

Demko, R., Ferenc, Š., Hraško, Ľ., 2005: Bázické kumulátové horniny v paleozoickom kryštaliniku veporika, Západné Karpaty, relikty bazalt-andezitových magmatických rezervoárov. In: Breiter, K., (ed.): Sborník absraktů a exkurzní průvodce. 2. Sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. říjen, 2005, 27.

Maťo, Ľ., Ferenc, Š., Jeleň, S., Kovalenker, V., A., 2006: Te-Se Mineralization of neovolcanites and crystalline complexes of Slovakia. In: Čerkasov, S., V., (ed.): Understanding the genesis of ore deposits to meet the demands of the 21st century. 12th Quaddrennial IAGOD Symposium, Moscow, 21-24. 8. 2006. nestr.

Ferenc, Š., Koděra, P., Demko, R., 2014: Epithermal precious metals mineralization at Nová Baňa-Gupňa occurrence (Pohronský Inovec Mts., Slovak Republic). CEMC 2014 – 23-26. 4. 2014, Skalský Dvůr, Book of abstracts, MU Brno, 27-28.

 

 

AFH   Abstrakty príspevkov z domácich konferencií:

 

Ferenc, Š., Rojkovič, I., 2000: Medená mineralizácia v permských bazaltoch hronika. In: Uher, P., Broska, I., Jeleň., S., Janák, M., (eds.): Zborník abstraktov: Mineralogicko-petrologické sympózium Magurka „2000“. 8

Ferenc, Š., Maťo, Ľ., 2005: The Pb-bearing tetrahedrite from the Cinobaňa – Jarčanisko deposit, Slovenské rudohorie Mts., Slovak Republic. Mineralia Slovaca 37, 478.

 

AFH Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu

 

Ferenc, Š., Ozdín, D., Bakos, F., Siman, P., 2006: Siderite and sulphidic mineralization at the Cinobaňa – Jarčanisko occurrence, Slovenské Rudohorie Mts., Slovak Republic. Mineralogia Polonica, Krakow, 69-71.

 

 

BBB Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách:

 

Maťo, Ľ., Ferenc, Š. 2004: Slovenské Rudohorie – Západná časť (VEPORIKUM), 103-119. In: Bakos, F., Chovan, M. (eds.): Zlato na Slovensku, Slovenský Skauting, Bratislava, 298.

 

 

BCB učebnice pre ZŠ a SŠ

 

Škodová, M., Čižmárová, K., Dzúrová, M., Ferenc, Š., Gregorová, B., Jakubík, J., Michal P., Medveďová, A., Spišiak, J., Pouš, R., Slobodníková, O., 2013: Regionálna geografia Horného Pohronia. UMB, Banská Bystrica, 84. ISBN 978-80-557-0585-9

 

 

BCI Vysokoškolské skriptá

 

Ferenc, Š., 2013: Rudné suroviny Slovenska. Vysokoškolské skriptá. UMB Banská Bystrica, 123. ISBN 978-80-557-0445-6

Ferenc, Š., 2015: Geotermálna energia a jej využitie. Vysokoškolské skriptá. Belianum-vydavateľstvo UMB, Banská Bystrica, 152. ISBN 978-80-557-0955-0

 

 

 

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

 

Ferenc, Š. 2004: Register odborných a málo známych výrazov, 282-288. In: Bakos, F., Chovan, M. (eds.): Zlato na Slovensku, Slovenský Skauting, Bratislava, 298.

 

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 

Ferenc, Š., 2000: Staré banské diela vo východnej časti Kozích chrbtov (Vikartovský chrbát). Spravodaj SSS 4/2000, XXXI, 28-32.

Ferenc, Š., 2011: Mesto živého striebra I., náčrt historickej ťažby ortuťových rúd. Bystrický permon, IX., 1., 4.

Ferenc, Š., 2011: Mesto živého striebra II, ťažba ortuťových rúd. Bystrický permon, IX., 2., 4.

Ferenc, Š., 2011: Mesto živého striebra III., ťažba Hg rúd a výroba kovovej ortuti v oblasti Malachovskej doliny. Bystrický permon, IX., 3., 6.

 

 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 

Ferenc, Š., 2011: Baníctvo a hutníctvo. In: Bezák, V (ed.): Sprievodca ku geologicko-náučnej mape Tatier, M 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 50-51.

 

 

DAI   Dizertačné a habilitačné práce

 

Ferenc, Š., 2008: Metalogenetické aspekty alpínskej kolízno-extenznej zóny veporika (JZ časť). Manuskript, archív PRIF UK – Bratislava, Geofond – Bratislava, 306.

Ferenc, Š., 2018: Výskum vybraných genetických typov mineralizácie vo veporskom pásme (veporikum-hronikum). Manuskript, archív PRIF UK - Bratislava, 54.

 

 

AGI Nepublikované správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách:

 

Ferenc, Š., Petro, M., Kyselica, M., 2001: Metalogenetické pomery Malej Fatry. Čiastková záverečná správa úlohy Metalogenetické hodnotenie územia Slovenskej republiky., 56.

Petro, M., Ozdín, D., Ferenc, Š. 2001: Metalogenetické pomery ľubietovskej zóny a priľahlej časti Slovenského rudohoria. Čiastková záverečná správa úlohy Metalogenetické hodnotenie územia Slovenskej republiky., 94.

Maťo, Ľ., Fodorová, V., Ferenc, Š., 2005: Nerudné suroviny – Slovenské rudohorie - západ. Čiastková záverečná správa k úlohe 2898: Hodnotenie geologicko-surovinového potenciálu Slovenského rudohoria – západ a možnosti jeho využitia pre rozvoj regiónu. nestr.

Maťo, Ľ., Ferenc, Š., Bakos, F., Demko., R., Kráľ., J., 2005: Rudné nerastné suroviny Slovenské Rudohorie – západ. Čiastková záverečná správa k úlohe 2898: Hodnotenie geologicko-surovinového potenciálu Slovenského rudohoria – západ a možnosti jeho využitia pre rozvoj regiónu. 317.

Hraško, Ľ., Kucharič, Ľ., Madarás, J., Németh, Z., Ivanička, J., Kováčik, M., Šimon, L., Maglay, J., Maťo., Ľ., Ferenc, Š., Siman, P., Findura, Ľ., Cicmanová, S., Gazdačko., Ľ., Kováčik, M (KE)., Kráľ., J., Repčok, I., Zuberec, J., 2005: Hodnotenie geologicko-surovinového potenciálu Slovenského rudohoria – západ a možnosti jeho využitia pre rozvoj regiónu. ZS. 139.

Ferenc, Š., Hraško, Ľ., Bakos, F., Kováčik, M., Hurai, V., Čech, P., Gregáňová, G., Harčová, M., Huraiová, M., Konečný, P., 2006: Zdroje fluíd a genéza mineralizácií južného veporika. čiastková záverečná správa. Manuskript, Archív Geofond, Bratislava, 169. In: Lexa, J., et al., 2007: Zdroje rudonosných fluíd v metalogenéze Západných Karpát.

Lexa, J., Chovan, M., Ferenc, Š., Hurai, V., Koděra, P., Rojkovič, I., 2007: Zdroje rudonosných fluíd v metalogenéze Západných Karpát. Záverečná správa. Manuskript, archív Geofond, Bratislava, 66.

Demko, R., Ferenc, Š., 2007: Petrografický a petrochemický výskum horninových komplexov z ložiska Košice I – Jahodná . Manuskript, archív Ludovika holding, s. r. o., 94.

Ferenc, Š., Demko, R., 2007: Komplexné zhodnotenie U-Mo mineralizácie ložiska Košice I – Jahodná. Manuskript, archív Ludovika holding, s. r. o., 151.

Hraško, Ľ., Demko, R., Ferenc, Š., 2008: Geologická stavba JZ veporika - oblasť kóty Sedem chotárov. Čiastková záverečná správa úlohy: Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenskej republiky v mierke 1: 50 000. Manuskript, archív Geofond, Bratislava, 71.

Ferenc, Š., Demko, R., Mikušová, J., Janega, A., 2008: Aplikovaný mineralogicko-geochemický výskum U-Mo mineralizácie na ložisku Košice I – Kurišková. ZS., Manuskript, archív Ludovika Holding s.r.o., Spišská Nová Ves, 152.

Maťová, V., Fekete, L., Helma, J, Ferenc, Š., 2008: Komplexné zhodnotenie zatvoreného ložiska Malachov – Veľká Studňa. Manuskript, archív Geofond, Bratislava, 201.

Baláž, P., Záhorová, Ľ., Nováčková, M., Stupák, J., Kobulský, J., Halmo, J., Kovaničová, Ľ., Ferenc, Š., Šesták, P., Fedorová, Ľ., Platová, K., Cicmanová, S., 2010: Analýza palivovo-energetických surovín a možnosti využívania zásob a prognóznych zdrojov z pohľadu ich ekonomickej efektívnosti. Manuskript, Geofond Bratislava, 216.

Ferenc, Š., Demko, R., 2010: Doplňujúci mineralogický a petrografický výskum na ložisku Košice I. – Kurišková. Manuskript, archív Ludovika Energy s. r. o., Spišská Nová Ves, 79.

Ferenc, Š., Smolárik, M., Olšavský, M., Žuffa-Ellek, M., Antalík, M., Lacenová, K., 2010: Banskobystrický geopark, ZS. Manuskript, Geofond, Bratislava, 79.

Demko, R., Lexa J., Koděra, P., Biroň, A., Smolka, J., Šesták, P., Konečný, P., Tuček, Ľ., Ferenc, Š., Bačo, P., Repčiak, M., Kollárová, V., Pipík-Kyška, R., Mikušová J., Kotulová, J., 2010: Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitových vulkanitov Slovenska a analýza magmatických a hydrotermálnych procesov. Manuskript, archív Geofond, Bratislava.

Demko, R., Ferenc, Š., Biroň, A., 2011: Syntéza poznatkov mineralogického a petrografického výskumu na ložisku Košice I  - Kurišková, za roky 2006-2010. Manuskript, archív Ludovika Energy s. r. o., Spišská Nová Ves, 92.

Bezák, V., Hanzel, V., Madarás, J., Maglay, J., Reichwalder, P., Ferenc, Š., Michalík, J., Kucharič, Ľ., Olšavský, M., Polák, M., 2011: Geologická náučná mapa Vysokých Tatier v mierke 1 : 50 000. Manuskript, Geofond Bratislava, 13.

11: Geologická náučná mapa Vysokých Tatier v mierke 1 : 50 000. Manuskript, Geofond Bratislava, 13.