print

Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra biológie a ekológie
 • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor pedagogickej praxe pre biológiu
 • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: 103
Telefón: 048 446 7148Email: romana.schubertova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda11:00 - 12:30
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Výučba

 • Všeobecná didaktika biológie
 • Špeciálna didaktika biológie 1
 • Špeciálna didaktika biológie 2
 • Praktické cvičenia vo vyučovaní biológie 1
 • Praktické cvičenia vo vyučovaní biológie 2
 • Aktivizujúce metódy a formy vo vyučovaní biológie
 • Koordinátor pedagogickej praxe

Profesionálna kariéra

 • 2015 – doteraz, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica: odborný asistent
 • 2014 - 2015 - Spojená škola Gymnázium Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice: stredoškolský učiteľ

Vzdelanie

 • Mgr. (2011) - Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, odbor: Učiteľstvo, špecializácia: biológia, chémia
 • PhD. (2014) - Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava, odbor: Teória chemického vzdelávania; dizertačná práca: Induktívne osvojovanie pojmu látkové množstvo

Oblasti výskumu

 • induktívny prístup vo vyučovaní prírodovedných predmetov
 • aplikácie výskumne ladenej koncepcie do prírodovedného vzdelávania
 • miskoncepcie žiakov o rozmeroch živočíchov

Výber publikačnej činnosti

 • HELD, Ľ., MIKLOVIČOVÁ, D., SCHUBERTOVÁ, R. 2017: Látky, ich vlastnosti a zmeny, látkové množstvo: didaktická rekonštrukcia tém chemického vzdelávania. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-568-0047-8.
 • SCHUBERTOVÁ, R., ŠKODOVÁ, M., CHRENKOVÁ, M., BALÁŽOVIČ, Ľ. 2018: ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj: biológia a geografia pre 5. ročník základnej školy : pracovný zošit (Z mesta na vidiek a Do hôr). Bratislava: Indícia. ISBN 978-80-89859-18-4.
 • SCHUBERTOVÁ, R., CHRENKOVÁ, M., ŠKODOVÁ , M., TOMČÍKOVÁ, I., GREGOROVÁ, B. 2018: ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj: biológia a geografia pre 5. ročník základnej školy : pracovný zošit (Vodná výprava). Bratislava: Indícia. ISBN 978-80-89859-17-7.
 • SCHUBERTOVÁ, R. 2016: Prieniky zámerov a štruktúry programu FAST s konceptom kľúčových téz prírodovedného vzdelávania. In Held a kol: Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre zákadnú školu 2020, 2. - Ku kľúčovým tézam obsahu prírodovedného vzdelávania. S. 199-208. Trnava : Trnavská univerzita.
 • SCHUBERTOVÁ, R. 2017. Vedia študenti stredných škôl vytvoriť vlastný "kľúč na určovanie rastlinných druhov"?: Can students make their own "Key for plant identification"? : využitie projektového vyučovania pri sprístupňovaní morfológie listov.  In Biologie-Chemie-Zeměpis. Roč. 26, č. 2, s. 11-16. Praha : Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta.
 • SCHUBERTOVÁ, R., BEDNÁROVÁ, M. 2018. Využitie pojmového mapovania pri skúmaní predstáv žiakov a študentov o prepojení orgánových sústav. In Scientia in Educatione. Roč. 9, č. 1, s. 104-121. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • SCHUBERTOVÁ, R., HELD, Ľ. 2015: Redefinícia mólu - pozadie zmien v SI sústave a ich vplyv na vzdelávanie. In Scientia in educatione. Roč. 6, č. 2, s. 121-129. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2011: Predstavy slovenských žiakov o vedcoch a vedeckej činnosti. In: Veda, komunikácia, verejnosť, škola. - Trnava: TYPI Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-8082-508-9
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2012: Rozvoj matematickej gramotnosti v prírodných vedách pri zavádzaní a používaní pojmu "látkové množstvo" (Developing of mathematical literacy in science in the implementation and use of the term "amount of substance". In: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie, s. 134-138. ISBN 978-80-210-5908-5
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2014: Teaching of concept s amount of substance, mole and molar mass by using elements of project-based education. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, s. 63-68. ISBN 978-80-7290-763-2
 • SCHUBERTOVÁ, R., CEPKOVÁ, L., 2013: Revealing slovak teachers´recent conception of project-based education. In: Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, s. 26-32. ISBN 978-80-7290-291-0
 • CEPKOVÁ, L., SCHUBERTOVÁ, R., 2012: Aktuálne smerovanie prírodovedného vzdelávania pohľadom konzervatívneho Rakúska. In: Biológia, Ekológia, Chémia, Vol. 16, No. 2, p. 30-33. ISSN 1338-1024
 • SCHUBERTOVÁ, R., 2013: Model aplikácie induktívneho prístupu vo vyučovaní pojmov látkové množstvo a molárna hmotnosť. In: Aktuálne smerovanie výskumov v dizertačných prácach z didaktiky chémie. Bratislava: Univerzita komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-2582-0

Projekty

 • KEGA: Výskumne ladená koncepcia vzdelávania v ekológii (2018-2020), projekt č. 051UMB-4/2018. (Vedúca projektu)
 • ERAZMUS +: Strengtning Teaching Competencies in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences, projekt č. 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (Členka riešiteľského kolektívu)
 • projekt ExpEdícia (skús, skúmaj, spoznaj) v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia n. o. (Tvorba vzdelávacích materiálov a lektorovanie učiteľov)
 • Národný projekt IT akadémia, ITMS kód projektu: 312011F057. (Členka riešiteľského kolektívu)
Miestnosť:
103
Telefón:
048 446 7148