print

Geografia sídiel

Geografia sídiel

geografia, 2. ročník, zimný semester

 

CIEĽ:

Zoznámiť sa so základmi geografie sídiel ako vednej disciplíny, s priestorovými (geografickými) zákonitosťami vývoja, rozmiestnenia, štruktúry a fungovania ľudských sídiel v systéme krajinnej sféry.

 

TÉMY PREDNÁŠOK:

1.   Základné pojmy geografie sídiel + základná literatúra

2.   Geografia sídiel v systéme vied, metódy a jednotky výskumu 

3.   Paradigmy a vývoj geografie sídiel

4.   Vznik sídiel, prvotné a dočasné sídla

5.   Vidiecke sídla vo svete

6.   Aktuálne transformačné procesy vidieckych sídiel

7.   Vnímanie a obraz sídla

8.   Malé mestá a prechodné sídla

9.   Urbanizácia

10. Trendy dnešného vývoja miest vo svete

11. Aktuálne transformačné procesy v mestách

12. Sídla a udržateľný rozvoj

 

TÉMY seminárov:

1. Prezencia, spôsob práce na seminároch, rozdelenie referátov...

2. Kompaktné vidiecke sídla - definície, funkčné typy, funkcie, poloha

3. Pôdorysno-genetické typy vidieckych sídiel a ich vzťah ku krajine

4. Roztratené osídlenie - definícia, dôvody vzniku, typy, poloha v krajine...

5. Mestá – vznik, poloha, definícia, hranice

6. Pôdorys mesta

7. Možnosti rastu mesta do priestoru

8. Funkcie miest

9. Prírodná, morfologická a funkčná vnútorná štruktúra mesta

10. Sociálno-demografická vnútorná štruktúra mesta

11. Veľkosť sídiel, pravidlo „poradie – veľkosť“

12. Hierarchické usporiadanie sídiel, teória centrálnych miest

13. Zázemie a sféry vplyvu mesta

 

HODNOTENIE PREDMETU:

1. Samostatné vystúpenie na dvoch seminároch s referátom (10 - 20 bodov za každý podľa kvality). Referát musí problematiku vysvetliť, čítať text nestačí. Prezentácia môže obsahovať len vizuálne prvky (mapy, grafy, fotky…) a body osnovy referátu, nie čítaný text. Odporúčam prísť na konzultáciu.

2. Aktívna účasť na seminároch 2 až 13 (za každý seminár 5 bodov, spolu max. 60 bodov). Body sú za vopred pripravený krátkypríspevok z vlastných skúseností (povinná vizuálna príloha) alebo odbornej literatúry (povinné uviesť zdroj). Kto má referát,  nemusí mať pripravené už nič iné, body za aktívnu účasť má automaticky. Smartfóny a počítače povolené len na ukázanie vizuálnych príloh.

3.Ústna skúška (jedna losovaná otázka zo zoznamu). Podmienkou účasti je nazbierať najmenej 70 bodov na seminároch. Žiadna náhradná práca za nedostatok bodov. Body zo seminárov budú zohľadnené vo výslednej známke.

 

 

Literatúra:

Baran, V. – Bašovský, O. (1998): Geografia sídiel. Vysokoškolské skriptá. Banská Bystrica, FPV UMB, 170 s.

Bašovský,O.- Mládek, J. (1985): Geografia obyvateľstva a sídiel. Skriptá. Bratislava, PF UK, 221 s.

Bašovský, O. (1995): Súčasný stav a prognóza regionálnej a urbánnej štruktúry SR. Sborník ČGS, č.2.

Bednář, P., Šindler, P. (2007): Geografie města. Ostrava, Ostravská univerzita,75s.

Fekete, Š. (1947): Typy vidieckeho osídlenia na Slovensku. Spisy Slovenskej zemepisnej spoločnosti (č. 1), Bratislava, 56 s.

Ivanička, K.(1983): Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Bratislava, SPN, 432 s.

Ježek, J. (2004): Aplikovaná geografie města. ZČU Plzeň, 145s.

Lauko, V. A kol. (2013): Geografia Slovenskej republiky, Humánna geografia. Geo-grafika, Bratislava, 289s.

Pašiak, J. (1990): Sídelný vývoj. Bratislava, Veda, 120 s.

Pouš, R. (2013): Základy geografie mesta, Banská Bystrica, Belianum, 240s.

Radváni, P. (1983): Mesto a jeho obraz. Geografický časopis, r. 35, č. 4.

Short, J. R. (1994): Lidská sídla. OP Praha

Sitár, E. (1967): Kopaničiarske osídlenie na Slovensku. Vlastivedný časopis, r.16, s. 125-135.

Spišiak, P. a kol. (2005): Agrorurálne štruktúry Slovenska po r. 1989. Geografika Blava

Šteis, R. (1983): Sídelné štruktúry: územné plánovanie. SVŠT Bratislava.

Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, 411 s.

Verešík, J. (1974): Geografia sídel. In: Plesník, P. a kol.: Slovensko Ľud – I. časť. Bratislava, Obzor.

Votrubec, C. (1980): Lidská sídla, jejich vývoj a rozmístění ve světě. Praha, Academia, 396 s.

Zibrín, P. (1988): Vnímanie urbanizovaného prostredia , Alfa, Bratislava.

Zubriczký, G. (2003): Rurálna geografia (skriptá), Bratislava, Mapa Slovakia, 64 s.

 

https://unstats.un.org

http://www.lepsiageografia.sk

http://maps.grida.no – veľa-preveľa máp a grafov J

http://enviroportal.sk/dpsir/dpsir – super stránka o urbanizácii SR

http://www.uzemneplany.sk

 

 

otázky na skúšku: 

1.   Vývoj geografie sídiel vo svete

2.   Vývoj geografie sídiel u nás, hlavné výskumné trendy

3.   Definícia a predmet geografie sídiel, vzťah k iným vedám a postavenie v rámci geografie

4.   Metódy výskumu a základné observačné priestorové jednotky

5.   Prvotné sídla – obdobie, oblasti a podmienky vzniku, typológia, dnešný stav

6.   Definícia a poloha vidieckych sídiel

7.   Veľkosť, hierarchia, funkcie vidieckych sídiel

8.   Pôdorysno-genetické typy vidieckych sídiel a súvisiace typy parcelácie pozemkov

9.   Disperzné osídlenie

10. Mestá – vznik, poloha, definícia, hranice

11. Malé mestá a prechodné sídla – definícia, veľkosť, poloha, trendy vývoja, funkcie

12. Pôdorys mesta

13. Priestorový rast mesta

14. Funkcie mesta

15. Vnútorná priestorová štruktúra mesta, jej časti, modely, zóny

16. Veľkosť a hierarchické usporiadanie miest, pravidlo „poradie – veľkosť“

17. Mesto a zázemie, sféry vplyvu mesta, teória centrálnych miest

18. Teória prahov a rast mesta

19. Proces urbanizácie, stupeň a tempo urbanizácie u nás a vo svete

20. Súčasné trendy vývoja postindustriálnych a postkoloniálnych miest

21. Súčasné trendy vývoja postsocialistických miest

22. Obraz mesta – definícia, spôsob vzniku, časti, význam

 

Miestnosť:
309
Telefón:
048 446 7309