print

Geografia obyvateľstva

Geografia obyvateľstva

geografia, 2. ročník, zimný semester

 

CIEĽ:

Zoznámiť sa so základmi vednej disciplíny geografia obyvateľstva, s priestorovými (geografickými) zákonitosťami vývoja, rozmiestnenia, štruktúry a fungovania ľudských populácií a obyvateľstva v systéme krajinnej sféry.

 

TÉMY PREDNÁŠOK:

1.   Vývoj ľudských populácií v čase a priestore

2.   Geografia obyvateľstva ako veda (vývoj, prístupy)

3.   Základné pojmy geografie obyvateľstva

4.   Zdroje údajov

5.   Model demografického cyklu

6.   Príčiny a následky migrácií

7.   Odhady populačného vývoja

8.   Populačná politika

9.   Špecifiká obyvateľstva v makroregiónoch sveta

10. Populačný vývoj v makroregiónoch sveta

11. Základné charakteristiky obyvateľstva Slovenska

 

TÉMY seminárov:

1.   Prezencia, zoznámenie sa so spôsobom práce na seminároch, rozdelenie referátov...

2.   Rozmiestnenie obyvateľstva

3.   Rozmiestnenie obyvateľstva v regiónoch sveta

4.   Prirodzený pohyb obyvateľstva

5.   Reprodukčné správanie v regiónoch sveta

6.   Mechanický pohyb obyvateľstva

7.   Významné migrácie vo svete

8.   Štruktúra obyvateľstva: biologické znaky

9.   Rasová štruktúra svetovej populácie

10. Štruktúra obyvateľstva: kultúrne znaky

11. Jazyky, národy a etniká sveta

12. Štruktúra obyvateľstva: ekonomické znaky

13. Zamestnanosť: spôsoby obživy vo svete

 

HODNOTENIE PREDMETU:

1. Samostatné vystúpenie na dvoch seminároch s referátom (10 - 20 bodov podľa kvality za každý). Referát musí problematiku vysvetliť, čítať ho nestačí. Prezentácia môže obsahovať len vizuálne prvky (mapy, grafy, fotky…) a body osnovy referátu, nie čítaný text. Odporúčam prísť na konzultáciu.

2. Aktívna účasť na seminároch 2 až 13 (za každý seminár 5 bodov, spolu max. 60 bodov). Body sú za vopred pripravený krátkypríspevok z vlastných skúseností (povinná vizuálna príloha) alebo odbornej literatúry (povinné uviesť zdroj). Kto má referát,  nemusí mať pripravené už nič iné, body za aktívnu účasť má automaticky. Smartfóny a počítače povolené len na ukázanie vizuálnych príloh.

3.Ústna skúška (jedna losovaná otázka zo zoznamu). Podmienkou účasti je nazbierať najmenej 70 bodov na seminároch. Žiadna náhradná práca za nedostatok bodov. Body zo seminárov budú zohľadnené vo výslednej známke.

 

Literatúra:

Atlas obyvateľstva Slovenka (2006), 1. vydanie, PriF UK Bratislava, 168s.

Bašovský,O.- Mládek, J. (1985): Geografia obyvateľstva a sídiel. Skriptá. Bratislava, PF UK, 221 s.                                                                                                                                             

Bleha B.(2009):Demografia populárne. UK Bratislava, 60s.

Bleha B., Nováková G.(2010): Praktikum z demogeografie a demografie. Geo-grafika, Bratislava, 138s.

Hubinger V., Honzák F., Polišenský J. (1985): Národy celého světa. Mladá fronta, Praha, 392s.

Ivanička K. (1987): Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 432s.

Kalibová K., Pavlík Z., Vodáková A. (2009): Demografie (nejen) pro demografy. Sociologické nakladatelství, Praha, 241s.

Kolektív (1974): Geografia obyvateľstva. In: Plesník, P. a kol.: Slovensko Ľud – I. časť. Bratislava, Obzor.

Lauko, V. A kol. (2013): Geografia Slovenskej republiky, Humánna geografia. Geo-grafika, Bratislava, 289s.

Mládek J. (1992): Základy geografie obyvateľstva. SPN, Bratislava, 231s.

Mládek J., Kusendová D., Marenčáková J., Podolák P., Vaňo B. (eds.) (2006): Demogeografická analýza Slovenska. UK, Bratislava, 221s.

Nesturch M. F. (1966): Lidské rasy. SPN, Praha, 118s.

Pavlík Z., Rychtaříková J., Šubrtová A. (1986): Základy demografie. Academia, Praha, 732s.

Rogers A. (1994): Lidé a kultury. Nakladatelský dům OP, Praha, 256s.

Šindler P., Baar V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů 1,2. PF Ostrava.

Toušek V. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň, 411s.

 

http://www.prb.org

http://www.demografie.info

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

https://unstats.un.org

http://www.un.org/esa/population

http://esa.un.org/unpp

http://hdr.undp.org/ - human development report OSN

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://laborsta.ilo.org

http://www.population-growth-migration.info

http://www.lepsiageografia.sk

http://www.grida.no – veľa-preveľa máp a grafov :-)

https://data.statistics.sk/viz/html/sk.html - obce SR, vizualizácia štatistík

https://www.numbeo.com/cost-of-living/ - kvalita života

https://ourworldindata.org/ - výborné vizualizácie údajov do grafov za svet

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/atlas-migration_en?fbclid=IwAR3BzI-EjUfXVrCnSCX_tlc6M8X67soM8tv2TwSHRxvJ1F8mQjRUifu25nw interaktívny atlas migrácie

 

 

otázky na skúšku: 

1.   Geografia obyvateľstva vo svete

2.   Geografia obyvateľstva u nás

3.   Geografia obyvateľstva ako veda

4.   Priestorový vývoj populácie Zeme

5.   Hustota obyvateľstva

6.   Rozmiestnenie obyvateľstva

7.   Prirodzený pohyb – pôrodnosť

8.   Prirodzený pohyb – úmrtnosť

9.   Prirodzený pohyb – ostatné populačné procesy

10. Model demografického cyklu

11. Mechanický a sociálno-ekonomický pohyb

12. Štruktúra obyvateľstva – kultúrne znaky

13. Štruktúra obyvateľstva – biologické znaky

14. Štruktúra obyvateľstva – ekonomické znaky

15. Reprodukcia obyvateľstva

16. Obyvateľstvo Európy

17. Obyvateľstvo Ameriky

18. Obyvateľstvo Afriky, Ázie a Oceánie

19. Indoeurópska jazyková rodina

20. Ostatné jazykové rodiny

21. Odhady populačného vývoja

22. Obyvateľstvo Slovenska

Miestnosť:
309
Telefón:
048 446 7309