print

Geografia obyvateľstva a sídiel

Geografia obyvateľstva a sídiel

učiteľstvo geografie, 2. ročník, zimný semester

 

CIEĽ:

Zoznámiť sa so základmi vedných disciplín geografia obyvateľstva a geografia sídiel a s geografickými zákonitosťami vývoja, rozmiestnenia, štruktúry a fungovania ľudských populácií a sídiel v systéme krajinnej sféry.

 

TÉMY PREDNÁŠOK:

1.   Vývoj populácií v čase a priestore

2.   Geografia obyvateľstva ako veda (vývoj, prístupy, základné pojmy)

3.   Model demografického cyklu

4.   Príčiny a následky migrácií

5.   Odhady populačného vývoja

6.   Špecifiká obyvateľstva kultúrnych makroregiónov

7.   Geografia sídiel ako veda (vývoj, prístupy, základné pojmy)

8.   Prvotné a dočasné sídla

9.   Vnímanie a obraz sídla

10. Malé mestá a prechodné sídla

11. Urbanizácia

12. Trendy dnešného vývoja miest vo svete

13. Aktuálne transformačné procesy v postsocialistických mestách

 

TÉMY seminárov:

1.   Prezencia, zoznámenie sa so spôsobom práce na seminároch, rozdelenie referátov, literatúra...

2.   Rozmiestnenie obyvateľstva

3.   Prirodzený pohyb obyvateľstva

4.   Mechanický pohyb obyvateľstva

5.   Štruktúra obyvateľstva: biologické znaky

6.   Štruktúra obyvateľstva: kultúrne a ekonomické znaky

7.   Vidiecke sídla – definovanie, poloha, znaky, funkcie, pôdorysy

8.   Roztratené osídlenie - definícia, dôvody vzniku, typy, poloha v krajine...

9.   Definovanie a ohraničenie mesta

10. Vnútorná priestorová štruktúra mesta

11. Porovnanie pojmov veľkosť a hierarchia sídiel

12. Mesto a jeho zázemie, teória centrálnych miest

 

HODNOTENIE PREDMETU:

1. Samostatné vystúpenie na dvoch seminároch s referátom (10 - 20 bodov podľa kvality za každý). Referát musí problematiku vysvetliť - čítať z papiera nestačí. Prezentácia môže obsahovať len vizuálne prvky (mapy, grafy, fotky…) a body osnovy referátu, nie čítaný text. Odporúčam konzultovať.

2. Aktívna účasť na seminároch 2 až 12 (za každý seminár 5 bodov, spolu max. 55 bodov). Body sú za vopred pripravený krátkypríspevok z vlastnej skúsenosti alebo z praxe (povinná vizuálna príloha) alebo odbornej literatúry (povinné uviesť zdroj). Kto má referát, nemusí mať na hodinu pripravené už nič iné, 5 bodov za aktívnu účasť má tiež. Smartfóny a počítače povolené len na ukázanie vizuálnych príloh.

3.Ústna skúška: dve otázky – po jednej z geografie obyvateľstva a sídiel. Podmienkou účasti je nazbierať najmenej 70 bodov na seminároch. Žiadna náhradná práca za nedostatok bodov. Body zo seminárov budú zohľadnené vo výslednej známke.

 

literatúra:

Baran, V. – Bašovský, O. (1998): Geografia sídiel. Vysokoškolské skriptá. Banská Bystrica, FPV UMB, 170 s.

Bašovský,O.- Mládek, J. (1985): Geografia obyvateľstva a sídiel. Skriptá. Bratislava, PF UK, 221 s.

Bašovský, O. (1995): Súčasný stav a prognóza regionálnej a urbánnej štruktúry SR. Sborník ČGS, č.2.

Fekete, Š. (1947): Typy vidieckeho osídlenia na Slovensku. Spisy Slovenskej zemepisnej spoločnosti (č. 1), Bratislava, 56 s.

Ivanička, K.(1983): Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Bratislava, SPN, 432 s.

Lauko, V. A kol. (2013): Geografia Slovenskej republiky, Humánna geografia. Geo-grafika, Bratislava, 289s.

Pašiak, J. (1990): Sídelný vývoj. Bratislava, Veda, 120 s.

Pouš, R. (2013): Základy geografie mesta, Banská Bystrica, Belianum, 240s.

Radváni, P. (1983): Mesto a jeho obraz. Geografický časopis, r. 35, č. 4.

Short, J. R. (1994): Lidská sídla. OP Praha

Sitár, E. (1967): Kopaničiarske osídlenie na Slovensku. Vlastivedný časopis, r.16, s. 125-135.

Spišiak, P. a kol. (2005): Agrorurálne štruktúry Slovenska po r. 1989. Geografika Blava

Šteis, R. (1983): Sídelné štruktúry: územné plánovanie. SVŠT Bratislava.

Toušek, V., Kunc, J., Vystoupil, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, 411 s.

Verešík, J. (1974): Geografia sídel. In: Plesník, P. a kol.: Slovensko Ľud – I. časť. Bratislava, Obzor.

Votrubec, C. (1980): Lidská sídla, jejich vývoj a rozmístění ve světě. Praha, Academia, 396 s.

Zibrín, P. (1988): Vnímanie urbanizovaného prostredia , Alfa, Bratislava.

Zubriczký, G. (2003): Rurálna geografia (skriptá), Bratislava, Mapa Slovakia, 64 s.

 

http://enviroportal.sk/dpsir/dpsir – super stránka o urbanizácii SR

http://maps.grida.no – veľa-preveľa máp a grafov

http://www.uzemneplany.sk

 

Atlas obyvateľstva Slovenka (2006), 1. vydanie, PriF UK Bratislava, 168s.                                                                                                                                            

Bleha B.(2009):Demografia populárne. UK Bratislava, 60s.

Bleha B., Nováková G.(2010): Praktikum z demogeografie a demografie. Geo-grafika, Bratislava, 138s.

Hubinger V., Honzák F., Polišenský J. (1985): Národy celého světa. Mladá fronta, Praha, 392s.

Ivanička K. (1987): Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 432s.

Kalibová K., Pavlík Z., Vodáková A. (2009): Demografie (nejen) pro demografy. Sociologické nakladatelství, Praha, 241s. Mládek J. (1992): Základy geografie obyvateľstva. SPN, Bratislava, 231s.

Mládek J., Kusendová D., Marenčáková J., Podolák P., Vaňo B. (eds.) (2006): Demogeografická analýza Slovenska. UK, Bratislava, 221s.

Nesturch M. F. (1966): Lidské rasy. SPN, Praha, 118s.

Pavlík Z., Rychtaříková J., Šubrtová A. (1986): Základy demografie. Academia, Praha, 732s.

Rogers A. (1994): Lidé a kultury. Nakladatelský dům OP, Praha, 256s.

Šindler P., Baar V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů 1,2. PF Ostrava.

Toušek V. a kol. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Aleš Čeněk, Plzeň, 411s.

Geografické rozhledy 3/2010-2011 – monotéma suburbanizácia

 

http://www.uwmc.uwc.edu/geography/demotrans/demoass.htm

http://www.prb.org

http://www.demografie.info

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

https://unstats.un.org

http://www.un.org/esa/population

http://esa.un.org/unpp

http://hdr.undp.org/ -  human development report OSN

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

http://laborsta.ilo.org

http://www.population-growth-migration.info

http://www.lepsiageografia.sk

https://data.statistics.sk/viz/html/sk.html - obce SR, vizualizácia štatistík

https://www.numbeo.com/cost-of-living/ - kvalita života

https://ourworldindata.org/ - výborné vizualizácie údajov do grafov za svet

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/atlas-migration_en?fbclid=IwAR3BzI-EjUfXVrCnSCX_tlc6M8X67soM8tv2TwSHRxvJ1F8mQjRUifu25nw interaktívny atlas migrácie

 

geografia sídiel - otázky na skúšku 

1.   Vývoj geografie sídiel vo svete

2.   Vývoj geografie sídiel u nás, hlavné výskumné trendy

3.   Definícia a predmet geografie sídiel, vzťah k iným vedám a postavenie v rámci geografie

4.   Metódy výskumu a základné observačné priestorové jednotky

5.   Prvotné sídla – obdobie, oblasti a podmienky vzniku, typológia, dnešný stav

6.   Definícia a poloha vidieckych sídiel

7.   Veľkosť, hierarchia, funkcie vidieckych sídiel

8.   Pôdorysno-genetické typy vidieckych sídiel a súvisiace typy parcelácie pozemkov

9.   Disperzné osídlenie

10. Mestá – vznik, poloha, definícia, hranice

11. Malé mestá a prechodné sídla – definícia, veľkosť, poloha, trendy vývoja, funkcie

12. Pôdorys mesta

13. Priestorový rast mesta

14. Funkcie mesta

15. Vnútorná priestorová štruktúra mesta, jej časti, modely, zóny

16. Veľkosť a hierarchické usporiadanie miest, pravidlo „poradie – veľkosť“

17. Mesto a zázemie, sféry vplyvu mesta, teória centrálnych miest

18. Teória prahov a rast mesta

19. Proces urbanizácie, stupeň a tempo urbanizácie u nás a vo svete

20. Súčasné trendy vývoja postindustriálnych a postkoloniálnych miest

21. Súčasné trendy vývoja postsocialistických miest

22. Obraz mesta – definícia, spôsob vzniku, časti, význam

 

geografia obyvateľstva - otázky na skúšku 

1.   Geografia obyvateľstva vo svete

2.   Geografia obyvateľstva u nás

3.   Geografia obyvateľstva ako veda

4.   Priestorový vývoj populácie Zeme

5.   Hustota obyvateľstva

6.   Rozmiestnenie obyvateľstva

7.   Prirodzený pohyb – pôrodnosť

8.   Prirodzený pohyb – úmrtnosť

9.   Prirodzený pohyb – ostatné populačné procesy

10. Model demografického cyklu

11. Mechanický a sociálno-ekonomický pohyb

12. Štruktúra obyvateľstva – kultúrne znaky

13. Štruktúra obyvateľstva – biologické znaky

14. Štruktúra obyvateľstva – ekonomické znaky

15. Reprodukcia obyvateľstva

16. Obyvateľstvo Európy

17. Obyvateľstvo Ameriky

18. Obyvateľstvo Afriky, Ázie a Oceánie

19. Indoeurópska jazyková rodina

20. Ostatné jazykové rodiny

21. Odhady populačného vývoja

22. Obyvateľstvo Slovenska

 

Miestnosť:
309
Telefón:
048 446 7309