print

Mgr. Richard Pouš,PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra geografie a geológie
  • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ
  • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 309
Telefón: 048 446 7309

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
SR

Email: Richard.Pous@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Kedykoľvek po dohode

Profesijná charakteristika

1. Kvalifikácia:

1990 – 1995  FHPV Banská Bystrica, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.)

2000 - 2004   Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, odbor humánna geografia (PhD.)

 

2. Súčasné pracovné zaradenie:

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii lektor so zameraním pedagogickej činnosti na predmety humánnej a regionálnej geografie, Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

 

3. Priebeh doterajšej praxe

Od r.1995 vysokoškolský učiteľ, FPV UMB Banská Bystrica

 

4. Pedagogická činnosť – profil:

humánna geografia obyvateľstva, sídiel, výrobnej sféry, regionálna geografia Afriky, sídelné systémy, urbánna ekológia, urbánna a rurálna geografia, trendy a metódy v humánnej geografii, terénne cvičenia z  geografie SR.

 

5. Vedecko-výskumná činnosť - profil:

Zapojenie v grantových schémach:

S15-1055/2004 Ekopolis:Mestsky nevyužité plochy Banskej Bystrice ako potenciál  pre zazelenenie (vedúci projektu)

1/7423/00 VEGA: Geoekologická a humánnogeografická optimalizácia kotlinových a   horských systémov Slovenska, 2000-2002 (spoluriešiteľ), vedúci projektu P.Michal 1/2034/05 VEGA: Kvalita a využívanie životného prostredia podhorských a horských  oblastí stredného Slovenska, 2005-07 (spoluriešiteľ), vedúci projektu A.Gajdoš

1/4023/07 VEGA: Horské oblasti stredného Slovenska a ich trvaloudržateľný rozvoj, 2007-09 (spoluriešiteľ), vedúci projektu P.Michal

1/0154/08 VEGA (spoluriešiteľ), vedúci projektu A.Gajdoš

018UMB-4/2011 KEGA Regionálna výchova v geografickej edukácii regiónu Horného Pohronia (spoluriešiteľ), vedúci projektu K.Čižmárová

Aktívna účasť na konferenciách a seminároch:

domáce: 5

zahraničné: 3

 

6. Najvýznamnejšie publikované práce (2007 -2013):

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Pouš, R., Hlásny, T. (2007): Priestorová analýza mestsky nevyužitých plôch v intraviláne mesta Banská Bystrica. Geografická revue (cd), r.3, č.2, 141 s.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Pouš, R. (2013): Základy geografie mesta. FPV UMB Banská Bystrica, 220s.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Pouš, R., Hlásny, T. (2010): Morphological intensification in a postsocialist city - a Banská Bystrica case study. Geographia Polonica, r.83, č.2, s.37-53.

Slámová, M., Beláček, B., Pouš, R. (2012): Identification of Landscape’s Values of the Turcianska Kotlina Basin. Landscape Architecture Nr.5, p.128-144. ISSN 1673-1530.

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Pouš, R. (2008): Ekologická sieť Banskej Bystrice a možnosti jej optimalizácie. Geografická revue (cd), r.4, č.2, s. 375–399.

Pouš, R. (2012): Koncentračné jadrá vnútorného priestorového rastu Banskej Bystrice. Geografické informácie, r.16, č.2, s.113-128. ISSN 1337-9453

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Pouš, R. (2010): Mestsky nevyužité plochy v procese transformácie postsocialistického mesta: prehľad a zhodnotenie prístupov. In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J. (eds.): Sborník příspěvků z konference 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého, Olomouc, s.511-521.

 

Miestnosť:
309
Telefón:
048 446 7309