print

Vzťahy s verejnosťou

Fakulta prírodných vied UMB každoročne pripravuje propagačné aktivity na podporu vysokoškolského štúdia a propagáciu vedy a výskumu. Akcie sú organizované v kompetencii samotnej fakulty alebo prostredníctvom externých dodávateľov a partnerov.

Noc výskumníka

každoročne na jeseň spoluorganizuje Fakulta prírodných vied podujatie určené pre žiakov základných, stredných škôl a širokú verejnosť s cieľom propagovať vedu, výskum a priblížiť najmladšej generácii vysokoškolské vzdelávanie pomocou pokusov, experimentov, prednášok a videoprezentácií. Podujatie je organizované v spolupráci s Europa Shopping Center Banská Bystrica.

Deň otvorených dverí

dvakrát ročne organizuje Fakulta prírodných vied Deň otvorených dverí určený predovšetkým pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl majúcich záujem o štúdium prírodných vied. V spolupráci s jednotlivými katedrami FPV UMB sa prezentujú študijné programy a odbory fakulty, veda a výskum, a študenti sú pozvaní na odborné prednášky a semináre. Podujatie sa organizuje v rámci Dní vedy.