print

Mgr. Radovan Malina, PhD.

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra biológie a ekológie
 • Funkcia:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo biológie
 • Zaradenie:Odborný asistent

KontaktMiestnosť: 104
Telefón: 048 446 7104Email: Radovan.Malina@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-
Vždy po prednáške alebo cvičení, príp. po dohode aj v inom termíne.

Profesijná charakteristika

Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale o to, nájsť očami dvere.
Werner von Siemens 

   
Výučba 
 • Anatómia a morfológia živočíchov  
 • Fyziológia živočíchov a človeka
 • Anatómia človeka
 • Ekológia 
 • Ekosystémy Zeme
 • Zásady poskytovania prvej pomoci
Lectures and seminars
 • Anatomy and morphology of animals
 • Human and animal Physiology
 • Human anatomy
 • Ecology 
 • Earth ecosystems
 • First Aid 
Profesionálna kariéra 
 • 2003 – doteraz, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica: odborný asistent
 • 2002 - 2003 Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica: vedecký pracovník
 • 1998 - 2002 Centrum voľného času Junior, Banská Bystrica: lektor
Professional career 
 • 2003 – until now: Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica: assistant professor 
 • 2002 - 2003 Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University, Banská Bystrica: researcher
 • 1998 - 2002 Junior Leisure Centre, Banská Bystrica: lector
Vzdelanie
 • Mgr. (2002) – Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, odbor: Učiteľstvo, špecializácia: Biológia & Ekológia; diplomová práca: Analýza araneofauny Urpína so zreteľom na negatívne zásahy človeka.
 • PhD. (2010) – Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra; odbor všeobecná biológia; dizertačná práca: Medzidruhové vzťahy parazitoidov (Hymenoptera: Aphidiidae) a vošiek (Aphidoidea: Aphididae)
 • Introduction to Genetics and Evolution (2012) - School of Medicine, Duke University, North Carolina; trojmesačný on-line kurz 
 • Introductory Human Physiology (2013) – School of Medicine, Duke University, North Carolina; trojmesačný on-line kurz
 • Introduction to Food and Health (2015) - Stanford School of Medicine, Stanford University, Kalifornia; Kalifornia; trojmesačný on-line kurz  
Acquirements
 • M.Sc. in Biology & Ecology (2002) – Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica 
 • Ph.D. in Biology (2010), Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Nitra; PhD. thesis: Relationships between parasitoids (Hymenoptera: Aphidiidae) and aphids (Aphidoidea: Aphididae)
 • Introduction to Genetics and Evolution (2012) - School of Medicine, Duke University, North Carolina; on-line course (3 months) 
 • Introductory Human Physiology (2013) – School of Medicine, Duke University, North Carolina; on-line course (3 months)
 • Introduction to Food and Health (2015) - Stanford School of Medicine, Stanford University, Californiaon-line course (3 months)

 

Oblasti výskumu 
 • Ekológia vošiek a ich parazitoidov
 • Fyziológia zmyslového vnímania 
 • Ultrafialová fotografia živočíchov  
 • Štatistické hodnotenie biologických dát
Research interests
 • Ecology of aphids and their parasitoids 
 • Physiology of sensory systems
 • Ultraviolet photography of animals 
 • Statistical analyzing of biological data
Súčasné projekty 
 • KEGA 033UMB-4/2016 Vytvorenie botanických a mykologických zbierok a ich spracovanie formou e-knihy a webovej stránky v redakčnom systéme (2016-2018), spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0303/12 Genetická diferenciácia fragmentovaných populácií tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix) v západných Karpatoch (2012-2014), spoluriešiteľ
 • VEGA 1/1043/11Vplyv krajinných prvkov na prežívanie reliktných druhov drobných cicavcov (2011-2013), spoluriešiteľ
 • UGA I-09-000-25 Význam ultrafialového žiarenia pre sfarbenie a zrakové schopnosti živočíchov (2009-2012), riešiteľ
 • UGA 02/03/2010 Antropometrické parametre detí s orofaciálnymi rozštepmi (2010-2012), spoluriešiteľ
 • VEGA 1/4068/07 Syntéza nehomogénnych častíc hlasu s genetickým algoritmom, zrýchlenie adaptácie v náväznosti na iné informačné technológie (2007 - 2009), spoluriešiteľ 
 • APVV LPP-0028-06 Brána vedy otvorená (2006 - 2009), spoluriešiteľ 
 • VEGA Koncentrácia lipidov a lipoproteínov v sére slovenských rómskych a kaukazských detí, (2005 – 2007), spoluriešiteľ
Research projects 
 • KEGA 033UMB-4/2016 Creation of both botanical and mycological collections in the form of e-book and website in Content Management system (2016-2018)
 • VEGA 1/0303/12 Genetic differentiation of fragmented populations of capercaillie (Tetrao urogallus) and black grouse (Tetrao tetrix) in western Carpathians (2012-2014) 
 • UGA I-09-000-25 The ability of ultraviolet radiation sensing in animals (2009-2012)
 • UGA 02/03/2010 Anthropometrical parameters of children with facial clefts(2010-2012)
 • VEGA 1/4068/07 Synthesis of non-homogenous voice particles by using of genetic algorithm, accelerating of adaptation in consideration of other information technologies (2007 - 2009)
 • APVV LPP-0028-06 he opened gate of science (2006 - 2009)
 • VEGA Lipids and lipoproteins concentration in the blood serum of gypsies` and Caucasians` children, (2005 – 2007)

Výber publikačnej činnosti/Notable publications

Research gate

 • Peter Sabo, Peter Urban, Radovan Malina, Juraj Švajda, Ingrid Turisová, 2020: Úvod do systémovej ekológie I. Banská Bystrica: Belianum - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 286 s., ISBN 978-80-557-1728-9
 • Radovan  Malina, 2020: Zdravotné účinky výživových doplnkov. Banská Bystrica: Scholaris. 632 s., ISBN 978-80-973228-3-0
 • Malina, R., 2019: ĽUDSKÉ TELO V PRIEREZOCH - ŽENA. Banská Bystrica: Scholaris, 58 strán, ISBN 978-80-973228-1-6
 • Malina, R., 2018: ĽUDSKÉ TELO V PRIEREZOCH - MUŽ. Banská Bystrica: Scholaris, 61 strán, ISBN 978-80-973228-0-9
 • VALENTOVA STRENACIKOVA S., MALINA R. 2018: Primary repair of cleft lip and nose in the neonatal period. ACTA MEDICA MARTINIANA 18(1): 42-48. DOI: 10.2478/acm-2018-0006
 • URBAN, P., MALINA, R.: REŠTITÚCIA KAMZÍKA VRCHOVSKÉHO TATRANSKÉHO (RUPICAPRA RUPICAPRA TATRICA) DO NÍZKYCH TATIER (STREDNÉ SLOVENSKO). Quaestiones rerum naturalium, Vol. 4. No. 1, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2017, s. 51 – 134. ISSN 1339-7907 (pdf
 • Peter BITUŠÍK, Marcela KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ, Juraj BRABEC, Radovan MALINA, Jerguš TESÁK, Peter URBAN, 2017: The effects of landscape structure and road topography on mortality of mammals: A case study of two different road types in Central Slovakia. Lynx, n. s. (Praha), 48: 39–51. ISSN 0024-7774 (pdf
 • VALENTOVÁ STRENÁČIKOVÁ, S., MALINA R., 2016: Effects of early and late cheiloplasty on anterior part of maxillary dental arch development in infants with unilateral complete cleft lip and palate. PeerJ 4:e1620 https://doi.org/10.7717/peerj.1620
 • VALENTOVÁ STRENÁČIKOVÁ, S., MALINA R., 2015: Dojčenie po estetických, plastických a rekonštrukčných chirurgických výkonoch na prsníku. In: Jeseňák, M. a kol.: Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny. Bratislava: A-medi, 2015, p. 292-300. ISBN 978-80-89797-05-9
 • FRANC, V., MALINA, R.,  ŠKODOVÁ, M., 2015: Základy biogeografie a ekológie. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 174 s., ISBN 978-80-557-0891-1
 • URBAN P., ADAMCOVÁ, M., MALINA, R., 2015: Využitie zoologických záhrad, chovných a rehabilitačných staníc živočíchov pri vzdelávaní budúcich učiteľov biológie. Biológia ekológia chémia. Vol. 19, No. 2, p. 25-32. ISSN 1338-1024 (pdf)
 • VALENTOVÁ STRENÁČIKOVÁ, S.; LEHOCKÝ, J.; SOMOROVÁ, Z.; MALINA, R.; SELECKÁ, P.; HANULA, M.; KIRSCHOVÁ, E., 2012: Vplyv rozštepových malformácií tváre na ochorenie stredného ucha. (Effect of Facial Cleft Malformations of Middle Ear Disease.) Otorhinolaryngology & Phoniatrics / Otorinolaryngologie a Foniatrie. Vol. 61 Issue 3, p. 178-183. 6p. ISSN: 12107867(pdf)
 • VALENTOVÁ-STRENÁČIKOVÁ, S., MALINA, R., SELECKÁ, P., LEHOCKÝ, J., 2011: Zmeny alveolárnej šírky rozštepu u detí do jedného roka s jednostranným kompletným rozštepom pery a podnebia. In: Rozhledy v chirurgii, Vol. 90, No. 4, p. 250-253. ISSN 0035-9351(pdf)
 • MALINA R., PRASLIČKA, J., SCHLARMANNOVÁ, J., 2010: Developmental rates of the aphid Aphis pomi (Aphidoidea: Aphididae) and its parasitoid Aphidius ervi (Hymenoptera: Aphidiidae). Biologia Vol. 65, No. 5, 2010, p. 899-902. ISSN 0006-3088 (pdf)
 • PRASLIČKA, J., BARTEKOVÁ A., SCHLARMANNOVÁ, J., MALINA R., 2009: Predatory mites of the Phytoseiidae family in integrated and ecological pest management systems in orchards in Slovakia. Biologia Vol. 64, No. 5, 2009, p. 959-961. ISSN 0006-3088
 • HLADKÁ, D., HUDEC, M., MALINA R., 2009: Využitie systému ROWS pri vyučovaní a voľnočasových aktivitách nevidiacich žiakov. In: Šebeň, V., Burger, V. (eds.): Záujmová činnosť žiakov, stav, problémy, trendy. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2009, p.1-5. ISBN 978-80-8068-961-2
 • SELECKÁ P., MALINA R., 2009: Prví zachraňujú životy. Zásady poskytovania prvej pomoci. In: Raganová J., Murin M., Monoszová G., (eds.): Brána vedy otvorená. Banská Bystrica: FPV UMB, 2009, p. 89-93, ISBN 978-80-8083-808-9
 • MALINA R., PRASLIČKA, J., 2008: Effect of Temperature on the Developmental Rate, Longevity and Parasitism of Aphidius ervi Haliday (Hymenoptera: Aphidiidae). In: Plant Protection Science. Vol. 44, No.1, 2008, p. 19-24. ISSN 1212-2580 (pdf)
 • MALINA R., PRASLIČKA, J., 2008: Temperature-dependent development of parasitoid Aphidius ervi Haliday (Hymenoptera, Aphidiidae). In: Matthias Belivs University Proceedings: Seria Biological, Vol. 4, No. 1, 2008, p. 55-60. ISBN 978-80-8083-706-8 
 • MALINA R., 2008: History of entomology and the discovery of insect parasitoids. In: Matthias Belivs University Proceedings: Seria Biological, Vol. 4, No. 1, 2008, p. 1-14. ISBN 978-80-8083-706-8
 • KOCIANOVÁ-ADAMCOVÁ, M., MALINA, R., ADAMEC, M., 2006: Výskyt drobných zemných cicavcov v alpínskom pásme Kráľovej Hole. In: Adamec, M., Urban, P. (eds.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII: zborník referátov z konferencie. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2006, p. 197-200. ISBN 80-89035-71-X