print

Ing. Petra Kvasnová, PhD.

Kontakt

  • Pracovisko:Katedra techniky a technológií
  • Funkcia:Vysokoškolská učiteľka, Katedrálny koordinátor Erasmus+
  • Zaradenie:Odborná asistentka

KontaktMiestnosť: 220
Telefón: 048 446 7220

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: petra.kvasnova@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok10:00 - 11:45
Piatok-

Profesijná charakteristika

Petra KVASNOVÁ, Ing. PhD.

Katedra techniky a technológií
FPV, UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
miestnosť: F220
tel.: +421 48 446 7220
e-mail: Petra.Kvasnova@umb.sk

Výučba

Zimný semester

Materiály a technológie 3, Nekonvenčné technológie, Aplikácia výpočtovej techniky 1, Technika a životné prostredie, Užitková technika

Letný semester

Materiály a technológie 2, Aplikácia výpočtovej techniky 2, Dejiny vedy a techniky

Vzdelanie

Ing.

STU MTF Trnava

2001

PhD.         

STU MTF Trnava

2006

Oblasti výskumu

- Inžinierstvo a technológie

- BOZP,  pracovné prostredie

Súčasné projekty

Ukončené projekty

KEGA 005UMB – 4/2011 Tvorba moderných vysokoškolských učebníc a didaktických prostriedkov pre ťažiskové jednotky nových študijných programov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania so zameraním na technické odborné predmety(2011-2013) – spoluriešiteľ

VEGA 1/2210/05 Optimalizácia tvaru nožov a hlavíc dezintegrátora plástových materiálov - spoluriešiteľ

VEGA 1/1335/04 Optimalizácia tvaru a veľkosti kúreniska pre spaľovanie drobnej dezintegrovanej lesnej dendromasy s vplyvom na vznik emisií - spoluriešiteľ

VEGA 1/0122/03 Environmentálne vhodné prídavné materiály a technológie na spájanie kovových, nekovových materiálov a ich kombinácií v pevnom stave – spoluriešiteľ

APVV 99-002502 Výskum progresívnych laserových zváracích technológií a systémov pre priemyselné využitie - spoluriešiteľ

Inštitucionálny výskum č. 4110 Integrovaný výskum energetických a environmentálnych súborov - spoluriešiteľ

KEGA 3/6431/08 Stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy - spoluriešiteľ

Výber publikačnej činnosti

Kvasnová, P.: Technické predmety ako súčasť trojstupňového vysokoškolského vzdelávania. In: II. Pedagogický seminár "Trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie v rámci transformácie starých študijných odborov na nové", TU Zvolen 2007, s. 39 – 43, ISBN 978-80-228-1766-0.

Siláči, J.–Maga, Z.– Šudý, M.– Kvasnová, P.: Spôsoby spaľovania odpadov. In: Medzinárodný  seminár „Technika odpadového hospodárstva“, Zvolen 2007, s. 104 – 110, CD, ISBN 978-80-228-1782-0.

Kvasnová, P. Interakcia rezného klina dezintegrátora s plastovým materiálom In: Medzinárodný  seminár „Technika odpadového hospodárstva“, Zvolen 2007, s. 62 – 67, CD, ISBN 978-80-228-1782-0.

Černecký, J. – Kvasnová, P.: Technika odpadového hospodárstva. Vydavateľstvo TU vo Zvolene. 2008. ISBN 978-80-228-1855-1.

Kvasnová, P.: Návrh dopravníka na dopravu materiálu do paketovacieho lisu. In: Medzinárodný  seminár „Technika odpadového hospodárstva 2008“, Zvolen 2008, s. 63 – 69, CD, ISBN 978-80-228-1914-5.

Kvasnová, P.: Univerzálny nakladač a možnosti jeho využitia. In: Medzinárodný  seminár „Technika odpadového hospodárstva 2008“, Zvolen 2008, s. 70 – 76, CD, ISBN 978-80-228-1914-5.

Kvasnová, P.: Meranie a nastavenie aerácie v aktivačnej nádrži v závislosti od koncentrácie rozpusteného kyslíka / Measuring and Regulating the Aeration in the Aeration Tank in Dependence on Dissolved Oxygen Concentration. In: Acta Facultatis Technicae, XII, 2008 (1): Zvolen: TU vo Zvolene 15 - 22 s., ISSN 1336-4472.

Kvasnová, P.:  Analýza zrnitosti drevného prachu. / Analysis of Grain Wood Dust. In: medzinárodný seminár "Nové trendy v technike ochrany ovzdušia" 2009, Zvolen  (CD), S. 53 - 56,  ISBN 978-80-228-2003-5.

Kvasnová, P.: Materiály energetických zariadení / Materials of Energy Equipment. In:  8. konferencia s medzinárodnou účasťou "Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow  2009". Plzeň 2009, s. 135 – 140, ISBN 978-80-7043-804-9.

Kvasnová, P.: Zariadenia ako didaktické pomôcky na realizáciu experimentálych meraní / Devices as Didactical Tools for Experimental Measurements. In: Trendy ve vzdělávání 2009, Olomouc 2009, s. 95 – 98, ISBN 978-80-7220-316-1. (CD)

Kvasnová, P. - Mračna, V.: Technické prostriedky merania a monitorovania vody a pôdy / Technic Devices of Measurement and Monitoring of Water and Ground. Vydavateľstvo TU vo Zvolene 2009, I. vyd., 107 s. (skriptá), ISBN 978-80-228-1880-3.

Kvasnová, P.: Drevný prach a meranie jeho povrchových vlastností / Wood Dust and Measuring its Surface Properties.  In: Medzinárodný seminár "Technika a technológie v odpadovom hospodárstve 2009", Zvolen  2009 (CD), s. 84 – 89, ISBN 978-80-228-2027-1.

Kvasnová, P.: Zváranie konštrukčných ocelí technológiou Friction Stir Welding. In: Technika a vzdelávanie, ISSN 1338-9742, 2012, č. 2, s. 48-49.

Kvasnová, P.: Počítačová simulácia tepelného cyklu zvárania hliníka laserovým lúčom. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, Ser.: Technická výchova, ISBN 978-80-557-0461-6, 2012, č. 12, s. 41-46.

Miestnosť:
220
Telefón:
048 446 7220