print

Členovia

PREDSEDA:

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Dekanka, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Kmetova@umb.sk
Miestnosť:7404 
Telefónne číslo:048 446 7404
Štvrtok: 09:00 - 11:00


PODPREDSEDA:

 

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Jan.Spisiak@umb.sk
Miestnosť:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7244
Streda: 10:00 - 12:00


INTERNÍ ČLENOVIA:

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Peter.Andras@umb.sk
Miestnosť:108 
Telefónne číslo:048 446 5808
Utorok: 09:00 - 11:00

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:peter.bitusik@umb.sk
Miestnosť:110 
Telefónne číslo:048 446 7110
Utorok: 09:30 - 11:30, Štvrtok: 09:00 - 11:00

doc. Ing. Marek Drimal, PhD. |
Meno:doc. Ing. Marek Drimal, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Prorektor pre rozvoj a informatizáciu 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Drimal@umb.sk
Miestnosť:105 
Telefónne číslo:048 446 5805

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. |
Meno:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijných programov: Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo technických odborných predmetov, Odborová didaktika 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Milan.Duris@umb.sk
Miestnosť:216 
Telefónne číslo:048 446 7216
Pondelok: 10:00 - 13:00

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Alfonz.Gajdos@umb.sk
Miestnosť:F310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 14:00 - 16:30

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:miroslav.haviar@umb.sk
Miestnosť:224 
Telefónne číslo:048 446 7224
Pondelok: 13:00 - 14:30

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD. |
Meno:Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:stanislav.holec@umb.sk
Miestnosť:200 
Telefónne číslo:048 446 7 200
Utorok: 10:00 - 12:00

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Miroslav.Ilias@umb.sk
Miestnosť:351 
Telefónne číslo:048 446 7351
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Vladimir.Janis@umb.sk
Miestnosť:228 
Telefónne číslo:048 446 7228
Pondelok: 09:00 - 11:00, Štvrtok: 13:00 - 14:00

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. |
Meno:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Lubomir.Snoha@umb.sk
Miestnosť:229 
Telefónne číslo:048 446 7229
Pondelok: 11:30 - 12:30

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. |
Meno:doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Aplikovaná informatika Bc. a Učiteľstvo informatiky Mgr. 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Jarmila.Skrinarova@umb.sk
Miestnosť:130 
Telefónne číslo:048 446 7130
Streda: 09:00 - 10:00

Tomášik Boris, prof. Dr. |
Meno:Tomášik Boris, prof. Dr.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor Erasmus 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:boris.tomasik@umb.sk
Miestnosť:206 
Telefónne číslo:048 446 7206
Fax:048 446 7000
Pondelok: 13:30 - 15:00, Utorok: 08:00 - 09:30


EXTERNÍ ČLENOVIA:

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice)
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. (Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina)
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (Matematický ústav SAV)
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. (Pedagogická fakulta UKF Nitra)
prof. RNDr. František Petrovič, PhD. (Fakulta prírodných vied UKF Nitra)

=