print

Poskytovanie informácií

Podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Fakulta prírodných vied UMB poskytuje informácie, ktoré má k dispozícii. Základné informácie o spôsobe realizácie uvedeného zákona na Univerzite Mateja Bela rieši Smernica rektora č. 01/2001.


Miesta pre podávanie písomných žadostí o sprístupnenie informácie o fakulte sú:

DEKANÁT FPV UMB
Rozvoj a styk s verejnosťou:

Kontaktná osoba:

Mgr. Silvia Malachovská |
Meno:Mgr. Silvia Malachovská
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:silvia.malachovska@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7405
Pondelok: 08:30 - 11:30, Utorok: 08:30 - 11:30, 12:30 - 15:00, Streda: 08:30 - 11:30, Piatok: 08:30 - 11:30

  • Osobne: v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 14.00 hod.
  • Do predmetu e-mailu uviesť "Žiadosť o sprístupnenie informácií".

Informácie o prijímacích pohovoroch, ich termínoch a podmienkach, sa na tomto informačnom mieste neposkytujú. Vaše žiadosti o informácie týkajúce sa prijímacích pohovorov adresujte na študijné oddelenie fakulty na telefónne číslo: (048) 446 74 05-8.

=