print

Ponuka služieb

Fakulta prírodných vied UMB v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka jednotlivcom a subjektom nasledujúce služby:

  • krátkodobý prenájom učební plne vybavených počítačovou a didaktickou technikou
  • organizovanie vedeckých konferencií v spolupráci s jednotlivými katedrami FPV UMB
  • poskytovanie rozširujúceho štúdia – vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov poskytované v súlade so Zákonom č. 310/2011 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Rozširujúce štúdium je určené pre pedagogických zamestnancoch s vysokoškolským vzdelaním, prostredníctvom ktorého si absolventi rozširujú svoje kvalifikačné predpoklady na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru. Štúdium sa organizuje v predmetoch fyzika, geografia, chémia, matematika, informatika a biológia.