print

O združení

Občianske združenie Príroda vzniklo v roku 2003 ako nepolitická a nezisková spoločenská organizácia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších doplnkov. Základným poslaním nášho združenia je podpora prírodovedného vzdelávania občanov zapojených najmä v graduálnom a postgraduálnom vzdelávaní, podpora všetkých aktivít, ktoré súvisia s rozvojom Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Svoju činnosť združenie zameriava na vyhľadávanie, spracovanie a ďalšie rozširovanie informácií dôležitých pre rozvoj vedy a vzdelávania v oblastiach biológie, ekológie a environmentálnej výchovy, ekomuzeológie, fyziky, chémie, geografie, geografických informačných systémov, informatiky, krajinnej ekológie, matematiky, techniky a technológií. Združenie je schopné poskytovať poradenské a expertízne služby vo vymenovaných oblastiach, v spolupráci s Fakultou prírodných vied UMB vydávať odborné, metodické a informačné publikácie, navrhovať a realizovať vybrané materiálne prostriedky výučby. Zabezpečuje ochranu práv a oprávnených záujmov členov združenia v tých oblastiach, ktoré súvisia s jeho činnosťou. V súlade so zákonom č. 386/1997 Zb. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov formou celoživotného vzdelávania organizuje v spolupráci s FPV a ďalšími odbornými pracoviskami UMB vzdelávacie a vedecké aktivity.

=