print

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2019

V dňoch 14. – 15. 11. 2019 sa v priestoroch Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici uskutočnila 14. celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku“, ktorá sa koná v dvojročných intervaloch. Zorganizovali ju Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica a Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene. Tohoročná konferencia bola nielen podujatím v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ale zároveň sa konala aj pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej štátnej inštitúcie ochrany prírody na Slovensku (v roku 1919 zriadili Vládny komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku) a 25. výročia konania týchto konferencií (prvá sa uskutočnila v dňoch 12. – 13. októbra 1994 v Banskej Bystrici). Záštitu nad ňou prebrala dekanka Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. 

Konferencie sa zúčastnilo vyše 70 odborníkov zo Slovenska a Českej republiky + študenti FPV UMB v Banskej Bystrici. Tí si vypočuli 3 plenárne prednášky, 26 prednášok, prehliadli 4 postery a výstavu „100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku“, ktorú pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Tohoročná konferencia prebiehala v predvečer 30. výročia „nežnej revolúcie“. Preto na nej odzneli aj informácie, určené najmä mladým vedeckým pracovníkom, doktorandom i študentom o tom, aké problémy sprevádzali výskum i ochranu cicavcov na Slovensku, najmä v oblasti medzinárodnej spolupráce, počas minulého totalitného režimu. Súčasťou konferencie bolo aj hodnotenie a ocenenie študentských prezentácií. Ceny si odniesli Eva Bošnovičová (FEE TU vo Zvolene) za prednášku E. Bošnovičová, J. Brndiar, J. Ďurová, N. Guimarães & V. Vician: „Neinvazívne systematické monitorovanie vlčej svorky v Stolických vrchoch“ a Mgr. Barbora Turbaková (Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno) za prednášku B. Turbaková, M. Bojda, P. Drengubiak, M. Duľa, Ľ. Hrdý, M. Kutal, J. Labuda, B. Machciník & J. Krojerová: „Ochranářská genetika rysa ostrovida na česko-slovenském pohraničí“.

 

=