print

Stretnutie členov komisie životného prostredia na FPV UMB 2020

Dňa 11. novembra 2020 na základe dohody a iniciatívy členov komisie životného prostredia, za pomoci doc. RNDr. Ingrid Turisovej, PHD., sa konalo spoločné stretnutie na pôde Fakulty prírodných vied UMB. Na stretnutí sa za účasti pracovníkov mesta Banská Bystrica, Fakulty prírodných vied UMB, Zaares-u a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, vytipovali 2 až 3 skúšobné lokality na vytváranie druhovo rozmanitých lúk (kvetnaté lúky) v mestskom prostredí. Kvalitná a vecná diskusia má za cieľ zaviesť do praxe rýchle a účinne vytváranie druhovo rozmanitých zelených plôch v meste, ktoré by neboli tak náročné na kosenie, zároveň by zlepšovali zadržiavanie vlahy v meste, zlepšovali mikroklimatické pomery a priniesli aj vyššiu biodiverzitu do nášho okolia.

=