print

Slávnostné otvorenie Centra geoinformatiky 2017

Dňa 23.10.2017 bolo v priestoroch FPV UMB rektorom UMB doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. a dekankou FPV UMB doc. RNDr. Jarmilou Kmeťovou, PhD. otvorené Centrum geoinformatiky.

Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií (CGI) koncentruje výskumný a aplikačný potenciál najmä v oblasti kartografie, geografických informačných systémov (GIS) a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), a malo by tak napomáhať ku skvalitňovaniu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti fakulty a jej prepojenia na prax. CGI by malo realizovať pedagogické, vzdelávacie a vedecko-výskumné aktivity v uvedených oblastiach a participovať na projektoch s externým prostredím, s priamou aplikáciou a využitím geoinformačných technológií pre zber, spracovanie a analýzu priestorových informácií. 

=