print

Publikácie KBiaE FPV UMB

Katedra biológie a ekológie FPV UMB mala zastúpenie v autorskom kolektíve dvoch zaujímavých publikácií, ktoré boli zverejnené v poslednom čase. Prvou je „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku“, v ktorej sa hodnotia jednotlivé ekosystémy a ich hodnota, a to z kvalitatívnej ako i finančnej stránky. Publikácia zároveň vyzdvihuje prínos ekosystémov ako takých. Druhá monografická publikácia "Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050" predstavuje možnosti a alternatívy vývoja prírody na Slovensku v dlhodobom horizonte do roku 2050, pričom pracuje so súčasnými trendmi a hnacími silami, ale aj neistotami, ktoré môžu viesť k odklonu od súčasného smerovania. Analýza a diskusia alternatívnych scenárov je dôležitým nástrojom, ako hľadať riešenia problémov.

https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf
http://www.sopsr.sk/files/hodnota-ekosys.pdf

=