print

Odborná prednáška Mgr. Richarda Hampla 2019

"Seznámení s postupy sanačních metod starých enviromentálních zátěží kontaminovaných ropnými uhlovodíky s následným chemickým a bioremediačním dočištěním".

Dňa 18.10.2019 sa konala FPV UMB odborná prednáška, ktorej cieľom bolo zoznámiť poslucháčov so základnými postupmi vykonávania a vyhodnocovania sanácií starých environmentálnych záťaží s dôrazom na kontamináciu pôdy, pôdneho vzduchu a podzemnej vody ropnými látkami. Prednáška nebola zameraná len na základné sanačné metódy (metódy ex-situ), ale aj na doplnkové postupy pre následné dočistenie aureol kontaminačných mrakov v nesaturovanej i saturovanej zóne, vrátene kontaktnej zóny (metódy in-situ). Prednáška sa konala v rámci diseminácie vedeckých výsledkov projektu RUINS CE609 Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences.

=